terminologie

In onderwijsland worden termen niet altijd met een even grote eenduidigheid gebruikt. Ook verschuiven betekenissen in de tijd. Hierbij een aantal door De Loos Monitoring gebruikte indelingen en termen.
Een ieder wordt uitdrukkelijk uitgenodigd een bijdrage te leveren aan een verdere ontwikkeling van de indelingen en te hanteren termen. Daarbij uiteraard het oogmerk indelingen en termen te vinden die voor alle onderwijsfases geldig en herkenbaar zijn.
aspecten van schoolprofiel:
. inrichting/visie/concept
. richting/denominatie (niet te verwarren met opleidingsrichting)
. gerichtheid of gericht/geprofileerd aanbod (bv. zorglocatie, loot-vestiging, tweetalig onderwijs, schakelklas, technasium, vakantieonderwijs)
. profilering (buurtschool, eliteschool, burgerschap/integratie, prestatiegericht, kleinschaligheid, sociale competenties)
. samenstelling (GPL1/4, referentiegroepen opbrengstenkaart, wecso/wecvso)
. samenwerking (wsns, vve)
aspecten van opleidingen:
. onderwijsniveau (vo: bb/bk/gl/tl/havo/vwo, en mbo: bo1/4) met aggregatieniveaus vorm > soort > fase
. schooltypen (vo: lwoo/lwt/ao/io/brug/vavo, en mbo: bbl/bol/col/dt/eb/be) met aggregatieniveaus systeem > leerweg
. opleidingsrichting (vmbo-afdelingen havo/vwo-profielen mbo-kenniscentra) met aggregatieniveaus opleiding > profiel/afdeling/kc > sector
. leerjaar (so: leeftijd, pro: verblijfsduur, mbo: duur van inschrijving)
wisselen van opleiding/school:
. niveauwisseling (opstroom, doorstroom, afstroom);
. jaargroepwisseling of cohortwisseling (vertraging/terugplaatsing, bevordering, klasoverslaan)
. typewisseling (bv. bao->sbao, lwoo->regulier, vo->vavo)
. richtingwisseling (andere opleiding binnen dezelfde richting of sector)
. schoolwisseling (onderscheid tussen vestiging/locatie, instelling, swv)
. kwalificatie (vmbo-diploma, bo1, startkwalificatie, bo3, bo4/ho-kwalificatie)
. verhuizingen (binnen buurt/wijk/plaats/stadsdeel/gemeente/regio)
. in/uit onderwijs