Tag: Corona

oversterfte en doodsoorzaken

Elke week maakt het CBS de oversterfte bekend. De weken zijn met dertien stuks tezamen genomen, voor een overzicht per kwartaal; behalve natuurlijk het huidige kwartaal. De percentages zijn onderling vergelijkbaar en staan op de verticale as.
Let op: de aantallen zijn voor het huidige kwartaal niet vergelijkbaar met die van de voorgaande kwartalen, maar staan wel boven de staaf vermeld.

Hieronder zijn de aantallen uitgesplitst naar vijf leeftijdsgroepen. Het vierde kwartaal 2021 is nog niet voorbij omdat de aantallen nog niet worden vergeleken.

Sinds het eerste kwartaal 2021, is de oversterfte onder 65-80 jarigen het hoogst. De vraag is of Covid-19 cruciaal is geweest bij de oversterfte? Eerst maar eens zien of dat voor de gehele bevolking geldt?

En dit blijkt inderdaad het geval: Covid-19 is inderdaad de oorzaak van de huidige oversterfte in Nederland.

nb: dit betreft de meest recente gegevens over de doodsoorzaken (per november beschikbaar).

Maar wat ook blijkt – en dat is verrassend – is dat er het eerste kwartaal van 2021, minder mensen overlijden aan de andere doodsoorzaken: Er sterven minder mensen dan verwacht aan vanouds “niet Covid-19” doodsoorzaken. Inmiddels is ook oversterfte bij niet-Covid (+800). Vermoedelijk gaat het hierbij om doodsoorzaak “symptomen” (hierover verderop meer). Hieronder een uitsplitsing naar zeven hoofdgroepen per kwartaal:

De volgende visual splitst voor 2020 de oversterfte door “Covid-19” versus “niet Covid-19” uit voor de verschillende leeftijdsgroepen (helaas nog niet voor 2021):

Tot nu toe is er alleen het onderscheid gemaakt “Covid-19” vs. “niet Covid-19”. Maar er worden vele doodsoorzaken onderscheiden, verdeeld over diverse hoofdgroepen (waaronder een eigen groep voor “Covid-19”).
De volgende visual toont de over- en ondersterfte per ziekte (ik heb de kleinere groepen samengenomen).
Het laat zien dat in 2020 naast Covid-19, ook sprake is oversterfte bij nieuwvormingen (dat is een mooier woord voor kanker), ongelukken (dit gaat dan met om “ongelukken thuis”) en symptomen (dit gaat over een relatief grote groep overledenen die niet gediagnosticeerd zijn, en veelal binnen 24 uur na de eerste ziekteklachten overleden zijn):

Tegelijk zijn er in 2020 minder mensen dan verwacht overleden aan onder meer longziekten (mogelijk door minder griep), hart- en vaatziekten en psychische stoornissen (incl. ziekte van zenuwen en zintuigen). Helaas is er nog geen zicht op de opvallende ondersterfte in het eerste kwartaal van 2021: aan welke ziekten of ongevallen sterven nu minder mensen?

Het bovenstaande (liggend) profiel, is hieronder (staand) uitgesplitst voor de verschillende leeftijdscategorieën:

Daaruit blijkt onder meer, dat, anders dan de andere leeftijdscategorieën, 65-80 jarigen in geen van de doodsoorzaken een ondersterfte kennen, met uitzondering van een lagere sterfte door longziekten.

Corona

besmettingsgolf

Elke week maakt het CBS de oversterfte bekend. De Loos Monitoring brengt met visuals de omvang van de oversterfte in beeld. Inmiddels brengen onder meer het RIVM en het CBS dit ook goed in beeld; de cijfers op deze pagina zullen dan ook niet meer zo regelmatig worden geactualiseerd.

Het eerste overzicht toont het aantal overledenen vanaf begin 2020. Met stippellijnen is het verwacht aantal overledenen ingetekend. In de visual is de sterfte zichtbaar gedurende de eerste Coronagolf (week 11-19), de sterfte tijdens de hittegolf van 2020 (week 33-34), en de tweede en derde golf in de periode week 39 t/m week 6. Er is ná de besmettingsgolf (zogenaamde ‘discopiek’) van juli 2021 (week 27-29) geen piek, maar wel een verhoogde sterfte (vierde golf).
Sinds week 39 is er het begin van een vijfde golf: Eerst loopt het sterftecijfer weer op én vanaf week 40 stijgen de besmettingscijfers.

De oversterfte (en ondersterfte) is het verschil tussen het feitelijk aantal overledenen en het verwacht aantal overledenen. In de volgende visual is de wekelijkse oversterfte ingetekend:

Ook hier is met stippellijnen het verwacht aantal overledenen ingetekend. De oversterfte is het verschil hiertussen.

In juli 2021 was er sprake van een besmettingsgolf (‘discopiek’). Deze golf heeft niet tot een aanzienlijke oversterfte geleid. De vijfde golf zal waarschijnlijk wel weer leiden tot een aanzienlijke oversterfte De visual hieronder vergelijkt de oversterfte in de opeenvolgende golven:

In de volgende visual toont de relatieve oversterfte in de golven, uitgesplitst naar vijf leeftijdsgroepen. De 2de/3de en de 4de/5de golf zijn tezamen genomen. Ook zijn de zomerperiode ’20 (met hittegolf) en ’21 (met dubbel gevaccineerden) weergegeven. Bij aanvang van elke periode, zijn de percentages gereset:

Voor meer informatie over de vergelijking van de verschillenden leeftijdsgroepen zie ook pagina https://deloos.net/oversterfte-laatste-52-weken

Corona

oversterfte laatste 52 weken

Het CBS stelt wekelijks aantallen beschikbaar van de verwachte en de feitelijke sterfte in Nederland. Het verschil tussen beide is de oversterfte. De oversterfte is tamelijk harde indicator van de sterfte gedurende de Corona-epidemie.
Het CBS splitst de aantallen overledenen voor leeftijdsgroepen:

De omvang van de sterfte onder 80-90 jarigen is hoger de andere leeftijdsgroepen. In de volgende visual telt de oversterfte sinds het uitbreken van de Corona-epidemie:

De cumulatieve aantal van de vijf groepen zijn onderling niet goed te vergelijken, omdat de groepen in grootte verschillen. Maar door de oversterfte te bekijken ten opzichte van de verwachte sterfte in de laatste 52 weken, kunnen percentages worden berekend en groepen onderling worden vergeleken:

De oversterfte was sinds de eerste golf van de epidemie lange tijd het hoogst onder de 80-90 jarigen.
Inmiddels lopen de percentages oversterfte op in de leeftijdscategorieën 65-80 jaar en 50-65 jaar.

Corona

  • 1
  • 2