taalmonitor 2007

De Loos Monitoring biedt een totaalpakket van diensten en producten voor uw monitoring. Zij wil een alternatief zijn voor onderzoek en evaluatie in de werkvelden arbeid, educatie, welzijn en zorg. Zij is bekend met de beleidsterreinen, beleidsprocessen en betrokken instellingen.
taalmonitor 2007
De taalmonitor behelst een lokale monitoring van taalvaardigheden en benchmarking van scholen. Tevens ontvangen deelnemende scholen en peuterspeelzalen een schooleigen rapport met een lokale vergelijking en de eigen ontwikkeling. In 2009 is de Taalmonitor verbreed tot de Prestatiemonitor.
De taalmonitor en prestatiemonitor analyseert lokale toetsresultaten uit een periode van zes schooljaren.
In 2004 is de hulp van De Loos Monitoring ingeroepen om de gegevenslevering te stroomlijnen en de belangrijkste tendenzen zichtbaar te maken. Sindsdien is de taalmonitor ontwikkeld: het biedt naast een lokaal overzicht van de taalprestaties ook schoolrapportages, waarmee scholen hun eigen ontwikkeling kunnen vergelijken met de lokale situatie.
Ondanks gebruik van verschillende toetsen op en binnen de scholen en de verschillende toetsmomenten, is De Loos Monitoring er in geslaagd een eenduidig beeld te schetsen van de lokale taalvorderingen:


Dit voorbeeld uit 2006 toont resultaten op vijf toetsen op 10 scholen uit twee schooljaren om een robuuster indicatie te krijgen van het onderscheiden taalniveau’s voor de vier leerlingengewichten. Daartoe zijn alle resultaten worden omgeschaald. Kinderen die vaker zijn getoetst of meerdere deeltoetsen zijn afgenomen, zijn gewogen.
In 2009 zag eenzelfde analyse er als volgt uit (klik op het figuur van 2009 voor een nadere toelichting):

prestatie-indicatoren
Voor een betere vergelijkingen van vaardigheden zijn nieuwe indicatoren ontwikkeld, zoals:
· niveauprofiel (voor vergelijking tussen vaardigheden onderling)
· prestatieniveau (voor het afzetten tegenover de landelijke norm en voor geavanceerde grafische presentaties)
· uitval (schatting van het percentage leerlingen waarvoor uitval dreigt, d.w.z. dat zij aan het einde van het basisonderwijs niet het minimum vaardigheidsniveau voor het voortgezet onderwijs zullen verwerven)
· leerwinst (voor longitudinale vergelijking van prestatieverbeteringen en onderwijsrendement)
vaardigheden in diverse VVE-projecten vergeleken
Voor de taalmonitor zijn regionaal, digitaal toetsresultaten verzameld uit alle leerjaren en voor alle vaardigheden in het basisonderwijs én de peuterspeelzalen.
Hierdoor was het mogelijk naast een factsheet ‘eindtoetsen’ ook een factsheet ‘voor- en vroegschoolse educatie’ te maken.
In de VVE-factsheets zijn de peuter- en kleuterprestaties van drie groepen onderscheiden:
· scholen en voorscholen werkend met Piramide
· scholen werkend met Startblokken (in deze methode vindt er geen toetsing plaats in de voorschool)
· scholen zonder voorschool