Lucasmonitor 2003

In de SCO Lucasmonitor zijn scholen van SCO Lucasstichting voor primair onderwijs cijfermatig in beeld gebracht.
gelede rapportage
De Lucasmonitor primair onderwijs kent een gelede rapportage: de monitor bestaat uit een bestuursrapportage, zes kringrapporten én schoolrapporten.
In de Lucasmonitor zijn scholen ingedeeld in zes kringen, waarin scholen onderling samenwerken en informatie en expertise uitwisselen. De kringen zijn samengesteld op basis van geografische ligging, overeenkomsten en zodanig dat de scholen voor speciaal onderwijs min of meer gelijkelijk over de kringen zijn verdeeld. Deze bestuursrapportage bespreekt niet de SCO Lucasscholen afzonderlijk, maar de zes kringen.
De functie van de bestuursrapportage is vierledig:
. de beschikbare informatie over de SCO Lucasscholen systematisch en overzichtelijk presenteren;
. handreikingen bieden aan de SCO Lucasstichting om prioriteiten te formuleren ten aanzien van hun scholen;
. cijfermatige onderbouwing leveren voor een gerichte en specifieke belangenvertegenwoordiging door de SCO Lucasstichting;
. het tonen van de betrokkenheid en ambitie van het bestuur ten aanzien van haar scholen.
In samenhang met deze bestuursrapportage zijn zes kringrapporten opgesteld, waarin de betreffende scholen onderling worden vergeleken. Van alle scholen is een schoolrapport opgemaakt met daarin de eigen cijfers en resultaten van de afgelopen jaren. Zo kan de school zichzelf vergelijken in de tijd.
Op basis van deze bestuursrapportage wil de SCO Lucas de problemen en kansen van de scholen binnen de kringen beoordelen. De scholen wordt gevraagd op basis van het kringrapport en schoolrapport zelfstandig en in kringverband richting te geven aan de onderlinge samenwerking binnen de kring. Het schoolrapport levert een bron voor zelfevaluatie en heeft zo een functie in portfoliogesprekken tussen management en bestuur.
De monitor is uitgevoerd in samenwerking met de SCO Lucas, OnderwijsSupport, Automatiseringsbureau Zuid-Holland West en De Loos Monitoring in 2001 en in 2003.
vertrekpunt
De SCO Lucasstichting beschikte over uitvoerig feitenmateriaal over haar scholen voor primair onderwijs. De stichting wilde beter gebruik maken van deze gegevens. En de professionaliteit binnen scholen middels collegiale consultatie beter benutten.
De Loos Monitoring verzorgde een gelede rapportage:
· ‘toplijsten’ waarmee het bestuur de sterkste en zwakste scholen kan onderscheiden op 35 indicatoren als ‘eindtoets’, ‘ziekteverlof’, ‘verwijzingen SO’ en ‘SE-factor’ (hieronder een voorbeeld van de toplijst ‘taalvaardigheid’;

· een ‘bestuursrapportage’ met kringprofielen, waarin scholengroepen onderling zijn vergeleken en onderscheiden voor een meer gerichte belangenbehartiging en ondersteuning (hieronder een voorbeeld van kringprofiel);

· ‘kringrapporten’ waarin scholen met min of meer gelijke omstandigheden worden vergeleken. Zo kunnen zij elkaar collegiaal onderling ondersteunen;
· ‘schoolrapporten’ waarmee scholen de eigen ontwikkeling in de tijd kunnen zien.
De techniek van de gelaagde rapportage is zodanig ‘eenvoudig’ dat deze grotendeels in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Minimale ondersteuning voor het onderhoud van het indicatorenstelsel en voor een beperkte statistische bewerking is jaarlijks noodzakelijk.