Categorie: voorzieningen

onderwijsstelsel, instellingen, opleidingen, wachtlijsten, voor- en vroegschools, kinderopvang, consultatiebureaus, peuterspeelzalen

indicator wachttijd en wachtprofiel

Basisindicator is de wachttijd: de tijd dat een kind daadwerkelijk wacht op een kinderopvangplaats. De wachttijd is het verschil tussen de plaatsingsdatum en de wensdatum.De wachttijd is een eenvoudige, begrijpbare en herkenbare indicator.
De wachttijd heeft een bepaalde ‘spreiding’. Veel kinderen zullen direct (op wensdatum) of vrij snel geplaatst worden, terwijl sommigen lange tijd wachten. Deze spreiding wordt niet weergegeven met één getal(variantie) maar met een profiel. Een wachttijdprofiel toont wachttijden gekoppeld zijn aan percentages.
Voorbeeld van een profiel:
. percentage kinderen op (of voor) wensdatum geplaatst (= geplaatst vanaf de planningslijst)
. percentage kinderen binnen 1 maand na wensdatum geplaatst (= niet-tijdige plaatsing)
. percentage kinderen binnen 3 maanden na wensdatum geplaatst (idem)
. percentage kinderen na drie maanden nog niet geplaatst (idem)
. percentage kinderen uitgevallen (wacht nog óf elders geplaatst óf gekozen voor informele opvang)Naast de spreiding kan de gemiddelde wachttijd berekend worden. Daarbij worden wachttijden gemaximeerd voor de uitval. Vooralsnog wordt een maximum aangehouden van een half jaar.


wachtlijsten Haagse voorschool

In 2003 is De Loos Monitoring de gemeente Den Haag behulpzaam geweest bij de inventarisatie van wachtlijsten op de Haagse voorscholen. Dit ten behoeve van een gerichte uitbreiding van de capaciteit.
Eerste hobbel om te nemen was een helder beeld te krijgen van wachtlijsten zelf. Daartoe is het volgende schema opgezet.
wachtlijstmodelVVE.gif
Op basis van dit wachtlijstmodel, is een formulier ontwikkeld waarmee de wachtlijsten nu en in de nabije toekomst in kaart zijn gebracht, rekening houden met een mogelijke uitbreiding van de capaciteit. Het formulier is geschikt bij een minder goede registratie van inschrijvingen en plaatsingen. Leidster kunnen met dit formulier ook zelf in de toekomst hun eigen wachtlijsten ‘voorspellen’.
formulier VVE

tijdregistratie zorg

In 2004 heeft De Loos Monitoring tijdregistratiegegevens van zorginstellingen verwerkt en geanalyseerd. Doel was een onderbouwing van kosten van diensten en voorzieningen. Ook moet een heldere monitoring van diensten, trajecten en cliënten leiden tot een verdere professionalisering van het aanbod en kostenbewuste inzet van middelen.
Diensten zijn afzonderlijk geanalyseerd, maar ook in samenhang met andere afgenomen diensten (trajecten) en mede op basis daarvan zijn cliëntprofielen opgesteld. Ondanks de complexiteit en veelvormigheid is het model eenvoudig gebleven: dit komt een eenduidige analyse ten goede.
De Loos Monitoring heeft een datamodel ontwikkeld voor ontsluiting van de tijdregistratiegegevens, inzichtelijke onderbouwing van de kostprijs, en analyse van cliëntprofielen.
Hieronder een korte weergave van het datamodel: