• Home

Categorie: overgang

Het CBS heeft de herzieningen van de basisschooladviezen bekeken, en daarbij om. het gezinsinkomen meegenomen. Het vermoeden is dat meer bemiddelde ouders het ‘voor elkaar krijgen’ een aanvankelijk schooladvies, naar boven toe, bijgesteld te krijgen. Andere geluiden suggereren juist dat de objectieve eindtoets leidt tot een correctie naar boven bij kinderen van minder gefortuneerde ouders. De Loos Monitoring heeft de CBS-dataset geanalyseerd.

Beide beelden worden niet ondersteund door het CBS: Er is geen duidelijke verschil tussen de vijf onderscheiden inkomenscategorieën:

Er zijn wel een tweetal andere opvallende bevindingen:

  • de adviezen van leerlingen met een migratieachtergrond worden heel wat vaker naar boven toe bijgesteld, ook wanneer gecorrigeerd wordt voor de hoogte van het aanvankelijke advies of de inkomenscategorie;

  • het aantal bijgestelde adviezen is in de laatste vier jaren aanzienlijk gestegen, ook wanneer gecorrigeerd wordt voor het aantal heroverwegingen.

Er is een reeks open datasets beschikbaar rondom de overgang (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Met daarin onder meer:
. de verstrekte adviezen
. de toetsresultaten en toetsadviezen (hoger of lager dan het aanvankelijke basisschooladvies)
. toetskeuzes van scholen (inclusief de toets-switchers). referentiekaders (lees-, taal- en rekenvaardigheid)
. de heroverwegingen die al dan niet leiden tot een bijgesteld advies
. de verlate overgang van zittenblijvers

De Loos Monitoring heeft bijgedragen aan de opzet van deze open datasets.

 

Het lokale verslag over de overgang POVO 2018 komen oude en nieuwe thema’s aanbod.

Vanouds is de belangstelling gericht op de mate waarin het (aanvankelijke) basisschooladvies afwijkt van het advies dat uit de eindtoets rolt: Is er sprake van overadvisering?

In 2018 zijn er een aantal specifieke thema’s aan de orde:

1) in 2018 mogen PO-leerlingen zich inschrijven op meerdere VO-scholen. Hoe vaak zal dit gebeuren, en welke leerlingen/ouders maken gebruik van deze mogelijkheid?
2) in 2017 hebben veel scholen een andere eindtoets gebruikt als het jaar daarvoor. En er komen meer eindtoetsen op de markt? Welke scholen wisselen van eindtoets?
aloude thema’s zijn:
3) vertraagde overgang en onderwijsachterstanden
4) pendel vanuit en naar de randgemeenten
5) bijstelling van adviezen en herplaatsingen in de brugklas

monitorverslag Onderwijs Transparant

In samenwerking met BOVO (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) en FOKOR (Rotterdam, KoersVO), heeft De Loos Monitoring een monitorverslag Onderwijs Transparant ontwikkeld:
. samenhang tussen aanvankelijke schooladvies en initiële plaatsing
. komt het eindtoetsadvies overeenkomt met het schooladvies?
. leidt heroverweging tot een bijgesteld advies?
. wisselen leerlingen van brugklas of zelf school na een bijgesteld advies?
Andere thema’s zijn:
. pendel en verhuizingen
. overgangen van en naar het speciaal onderwijs
. toetskeuze en toetsdeelname
. leerlingen met een zorgindicatie of vertraagde overgang
. dubbeladviezen en adviestypen

basiscohort
Bij de overgang wordt het basiscohort onderscheiden van andere cohorten:
. leerlingen van basisscholen buiten de regio
. leerlingen van speciaal basisonderwijs
. leerlingen van en naar expertise centra
. leerlingen met andere adviezen (wo. kopklas)
. leerlingen met inschrijving of plaatsing buiten de regio

inschrijving en toelating
Inschrijving, afwijzing en loting worden in het monitorverslag kort, en min of meer losstaand, behandeld. Maar komend jaar zal ongetwijfeld meer aandacht komen voor inschrijving en toelating, vanwege meervoudige inschrijvingen. Dit is overigens een thema waar De Loos Monitoring reeds mee bekend is: bij de overgang naar beroepsonderwijs is het niet ongebruikelijk op meerder opleidingen in te schrijven en zelf tegelijk meerdere opleidingen te volgen.

schoolrapporten en bestuursrapporten
Naast het monitorverslag worden school- en bestuursrapporten gemaakt, zowel op basis van de scholen van herkomst (primair onderwijs) alsmede op basis van de scholen van plaatsing (voorgezet onderwijs). In de school- en bestuursrapporten worden alle deelcohorten meegenomen.

De Loos Monitoring wordt steeds vaker ingezet bij het monitoren van overgangen, om te beginnen bij de overgang po>vo. Maar ook is de belangstelling voor overgang vo>mbo groot. Inmiddels zijn er diverse rapportages beschikbaar. Hieronder een korte exposé van de de rapportages po>vo.

De Loos Monitoring onderscheidt bij de overgang po>vo een viertal analyses/rapportages:
. analyse van de overgang zelf;
. analyse van de positie in het 3de jaar na de overgang;
. terugkoppeling aan het po van de individuele trajecten in het vo;
. analyse van de diplomering na het 5de jaar na de overgang.
In elk van deze analyses vormt het schoolkeuzeadvies van het primair onderwijs het vertrekpunt. Maar ze kennen een eigen functie of hebben een centrale focus. De basisgegevens voor elk van deze analyse komen uit de koppeling van de lokale registraties van de overgang po>vo en de regionale BRON-informatiekubussen.


analyse van de overgang

Centrale focus van de analyses van de overgang, is de wijze waarop deze overgang lokaal functioneert. Welke adviezen worden er verstrekt en in welke mate komen deze overeen met de resultaten op de eindtoets en/of intelligentieonderzoeken? Voor welke toetsen is er gekozen? En in welke mate is er sprake ten tijde van de overgang sprake van onderwijsachterstanden of beperkte leercapaciteit? Voor welke vo-scholen wordt er gekozen en hoe groot is de pendel?
De functie van deze rapportage is lokaal te bezien in welke mate de overgang soepel verloopt.


analyse van de positie in het 3de jaar na de overgang

Centrale focus van deze analyse is te zien of leerlingen geplaatst zijn (of gekozen hebben) voor een vruchtvol traject. In deze analyse wordt ingegaan over er sprake is van wisselingen van allerlei aard (schoolwisselingen, op- en afstroom, vertraging, uitval). Het lijkt in deze deels op de kwaliteitskaart van de onderwijsinspectie, maar is meer gericht op het verbeteren van de overgang en lokale overgangsprocedure en schoolkeuzeadvisering.


terugkoppeling po

In de voorgaande analyses staan de lokale bevindingen centraal. De terugkoppeling staan de individuele vo-trajecten centraal. Hoe doen de voormalige leerlingen het na de overgang? Zijn de inschattingen juist gebleken?
De basisscholen ontvangen 3 jaar na de overgang een vertrouwelijk overzicht van de individuele trajecten.


analyse van de diplomering na de overgang

Na het 5de jaar kan een balans worden opgemaakt: de meeste leerlingen die (zullen) overgaan naar het middelbaar beroepsonderwijs, hebben dan hun voortgezet onderwijs dan afgerond. En aldus kan worden bezien in welke mate het voortgezet onderwijs er in geslaagd is de leerlingen voor te bereiden op het middelbaar beroepsonderwijs. Met welke leerlingen het middelbaar beroepsonderwijs te maken krijgt.
Zijn leerlingen overeenkomstig hun advies in 4 jaar gediplomeerd? Of is er sprake van vertragingen, instroom vanuit het havo (of havo-advies) of praktijkonderwijs, een voortijdige ongediplomeerde instroom, of met een tussentijdse uitval of schoolwisselingen? En (in dat licht) voor welke opleiding kiezen zij dan voor hun vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs?


overgang vo>mbo

De bovenstaande analyses/rapportages nemen bij voortduring het schoolkeuzeadvies van het primair onderwijs in ogenschouw. Vergelijkbaar aan deze analyses van de overgang po>vo heeft De Loos Monitoring ook rapportages ontwikkeld, die zich met name richten op de overgang vo>mbo. Daarbij vormen de vooropleiding en diplomering (ipv het schoolkeuzeadvies) het vertrekpunt.