Categorie: leerlingzorg

onderwijsachterstanden, kansenongelijkheid, allocatie, verdeling maatschappelijke goederen

vroegsignalering Haagse consultatiebureaus 2001

tijdelijke regeling voegsignalering
De stichting Thuiszorg Den Haag en de gemeente streefden naar een sluitende aanpak voor 0 tot 6-jarigen. Dit beleid kon mede worden gerealiseerd, binnen de kaders van de “tijdelijke regeling voegsignalering (TRV)”.
De tijdelijke regeling vroegsignalering was ambitieus. Voor een sluitende aanpak dienden allerhande onderdelen van het takenpakket van de consultatiebureaus te worden toegesneden op de vroegsignalering:
. vergroten bereik consultatiebureaus door extra oproepen, huisbezoeken en interne en externe groepsconsulten
. vergroten inzicht “niet verschijnen”, “verhuizingen”, “begeleiding door huisartsen” en “kwetsbare groepen”
. identificatie van risicokinderen
. advisering en toeleiding
. registratie en evaluatie
. afstemming met functie ‘spoorloze kinderen’
. deelname in de stadsdelen in de netwerken 0 6 en casuïstiek-netwerken
. dossieroverdracht aan andere consultatiebureaus bij verhuizingen en aan JGZ bij 4-jarigen.
De gemeente wilde voortvarend deze nieuwe taak oppakken en de stichting in de gelegenheid stellen daarvoor de benodigde maatregelen te nemen. Gezien de veelvormigheid van de doelstellingen en de veelheid van betrokkenen een intensief traject.
inrichten TRV-registratie
Noodzakelijk voor een sluitende aanpak was een sluitende registratie. Vanuit de tijdelijke regeling voegsignalering werden overheidswege aanzienlijke en specifieke evaluatie-eisen gesteld. De Loos Monitoring richt zich op een verbeterde registratie van bereik, signalering, advies, aanbod en TRV-activiteiten. Ook vertaalde De Loos Monitoring de evaluatieverplichtingen naar te registreren gegevens en leverde de consultatiebureaus hiervoor een systematiek. De registratie is door De Loos Monitoring aangepast op de volgende punten:
. eenvoudiger in te vullen door consultatieartsen, wijkverpleegkundigen en/of assistenten op de consultatiebureaus;
. betere aansluiting op bestaande praktijk op de consultatiebureaus
. samenvoeging de functies planning, presentie, registratie, verwijzing, verantwoording en evaluatie
. geschikt voor zuigelingen, peuters, groepen en teams
. voor registratie op zitting, huisbezoeken of elders
. ook voor TRV-activiteiten spreekuur, bijeenkomst, oudercursus, samenwerking en bijscholing
. inclusief ‘afvinken’ na diverse controles
De Loos Monitoring organiseerde en realiseerde een centrale verwerking van bijna 80.000 consulten.
analyse vroegsignalering
De stichting Thuiszorg Den Haag en de gemeente hadden de gezamenlijke wens om in de regio voegsignalering verder in beeld te brengen: verbeteringsgerichte informatie en toegesneden op de populatie in de regio en samenwerkingen in de regio:
. welke aandachtsgroepen op welke wijze en in welke mate bereikt werden
. welke bevindingen de consultatiebureaus deden, uitgesplitst naar deelgebieden en doelgroepen
. in welke mate en op welke wijze jongere kinderen werden begeleid en toegeleid
. en welke instellingen (cb’s, voorscholen, psz) daarbij in welke mate betrokken waren
Gezien de krappe tijdsspanne heeft De Loos Monitoring vooraleerst ervoor zorg gedragen, dat de gemeente kon voldoen aan de evaluatieverplichting richting het rijk.
De Loos Monitoring leverde daarnaast een standaard managementrapportage en een beleidsrapportage, waarmee eenvoudig de laatste ontwikkelingen en de huidige stand van zaken konden worden beoordeeld.