Categorie: kwaliteit

kwaliteit, effectiviteit, standaarden, toezicht

gerichtheid van indicatoren

De Loos Monitoring ontwerpt en definieert indicatoren op maat. Voor de ontwikkeling van indicatoren De Loos Monitoring een innovatief onderscheid in de gerichtheid van indicatoren.
Wanneer diverse indicatoren verschillen in hun gerichtheid, leveren deze tezamen een meer volledig beeld. Het brengt balans in kwaliteitsprofielen. Informatiebehoefte wordt gevoed vanuit gerichtheid van het handelen: wat is de focus van de actor? Gerichtheid betreft het oogmerk, de bedoeling of de focus van de actor.
De Loos Monitoring onderscheidt zeven archetype van gerichtheden. Vanuit het herkennen van de gerichtheid van de actor kan de informatiebehoefte worden begrepen. De keuze voor een passende en effectieve indicator volgt hieruit. Een juiste geëigende indicator is essentieel voor draagvlak, wordt makkelijker geïnterpreteerd en beperkt de kosten. Informatiegerichtheid is een voornaam en weinig onderkende sleutel voor het vinden van een juiste indicator.
De Loos Monitoring ontwikkelde een Quick-Scan om uit tal van alternatieven een goede en onderbouwde keuze te maken voor een indicator.

Voor het Rotterdamse onderwijsverslag heeft De Loos Monitoring vier actoren (probleemeigenaren) onderscheiden en voor elke actor eigen kwaliteitsindicatoren geleverd op de thema’s taal, integratie & burgerschap én leertijd. Ouders hebben hierin evenzeer een rol én verantwoordelijkheid. Dit in tegenstelling tot de kwaliteitsindicatoren van de onderwijsinspectie.

Zie hiervoor ook het schoolprofiel ‘in balans’ ter voorbereiding op het “Publiek KwaliteitsProfiel (PKP)” voor de VO-Wegwijzer Haaglanden.

indicatoren primair onderwijs

De Loos Monitoring levert standaardindicatoren of ontwikkelt ze desgewenst op maat van de informatievraag. Hieronder een korte exposé van indicatoren voor het primair onderwijs:
· leerwinst (toegevoegde waarde)
· integratieindicatoren
· spreiding doelgroepen voorschool over het land
· fusiegolf in het basisonderwijs & effecten
· typeprofiel primair onderwijs
· belang van de regionale functie
· weging van achterstandsfactoren (hieronder een voorbeeld)

· schoolscoregroep
· eindtoets en afwijkingsscore schoolscoregroep
· percentage vertragingen basisonderwijs
· trajecten (in- en uitstroom) basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en expertise centra
innovatie “leerwinst” uitgelicht
LeerWinst is een innovatieve aanpak om de toegevoegde waarde te berekenen. Het vormt een echt alternatief om eerlijk schooleffectiviteit te beoordelen. LeerWinst wordt berekend met behulp van uw toetsadministratie. De Loos Monitoring heeft in aansluiting met de LeerWinst-methode:
· peilingen geschikt gemaakt voor leerlingen met extreme goede prestaties (A+ tot en met A+++) en voor speciaal onderwijs (leerachterstanden van meer dan 2 jaar);
· deze methode geïntegreerd met het Onderwijscontinuüm;
· effectiviteit verbijzonderd naar leerlingen met leerachterstanden (criteria: ‘onder minimum’, ‘onvoldoende’ en ‘voldoende’);
· een internetrobot ontwikkeld voor verzameling van toetsresultaten;
Zie elders meer informatie. Hier al vast links naar flyers betreffende het hoe en waarom, over bovenschoolse vergelijkbaarheid en de landelijke norm en over het gebruik van uw toetsadministratie.

beschrijving van kwaliteitsindicatoren

De Loos Monitoring heeft een aanpak ontwikkeld om kwaliteitsindicatoren systematisch te beschrijven.
Dit is nodig om een meer evenwichtig cijfermatig beeld te geven van een situatie, en zo nodig aanvullende indicatoren te ontwikkelen.

Het komt nogal eens voor dat alleen de meer voor de hand liggende en eenvoudigste indicatoren worden opgesteld. Hierdoor ontstaat een scheef beeld en zijn de kwaliteitsindicatoren beperkt functioneel. Door de gebruikte indicatoren systematisch te beschrijven zal in ieder geval deze onevenwichtigheid zichtbaar worden en de bruikbaarheid groter zijn. Ook zullen meerdere actoren zich meer herkennen in de resultaten.
De systematiek vormt een handreiking om nieuwe en passender indicatoren te maken.