Categorie: vision & strategy

vision & stategy, grondslagen, scenario’s

terminologie

In onderwijsland worden termen niet altijd met een even grote eenduidigheid gebruikt. Ook verschuiven betekenissen in de tijd. Hierbij een aantal door De Loos Monitoring gebruikte indelingen en termen.
Een ieder wordt uitdrukkelijk uitgenodigd een bijdrage te leveren aan een verdere ontwikkeling van de indelingen en te hanteren termen. Daarbij uiteraard het oogmerk indelingen en termen te vinden die voor alle onderwijsfases geldig en herkenbaar zijn.
aspecten van schoolprofiel:
. inrichting/visie/concept
. richting/denominatie (niet te verwarren met opleidingsrichting)
. gerichtheid of gericht/geprofileerd aanbod (bv. zorglocatie, loot-vestiging, tweetalig onderwijs, schakelklas, technasium, vakantieonderwijs)
. profilering (buurtschool, eliteschool, burgerschap/integratie, prestatiegericht, kleinschaligheid, sociale competenties)
. samenstelling (GPL1/4, referentiegroepen opbrengstenkaart, wecso/wecvso)
. samenwerking (wsns, vve)
aspecten van opleidingen:
. onderwijsniveau (vo: bb/bk/gl/tl/havo/vwo, en mbo: bo1/4) met aggregatieniveaus vorm > soort > fase
. schooltypen (vo: lwoo/lwt/ao/io/brug/vavo, en mbo: bbl/bol/col/dt/eb/be) met aggregatieniveaus systeem > leerweg
. opleidingsrichting (vmbo-afdelingen havo/vwo-profielen mbo-kenniscentra) met aggregatieniveaus opleiding > profiel/afdeling/kc > sector
. leerjaar (so: leeftijd, pro: verblijfsduur, mbo: duur van inschrijving)
wisselen van opleiding/school:
. niveauwisseling (opstroom, doorstroom, afstroom);
. jaargroepwisseling of cohortwisseling (vertraging/terugplaatsing, bevordering, klasoverslaan)
. typewisseling (bv. bao->sbao, lwoo->regulier, vo->vavo)
. richtingwisseling (andere opleiding binnen dezelfde richting of sector)
. schoolwisseling (onderscheid tussen vestiging/locatie, instelling, swv)
. kwalificatie (vmbo-diploma, bo1, startkwalificatie, bo3, bo4/ho-kwalificatie)
. verhuizingen (binnen buurt/wijk/plaats/stadsdeel/gemeente/regio)
. in/uit onderwijs

advies beleidsmatige inbedding

Welke informatie is meest gewenst?
Rapportages en informatiekubussen bevatten veel informatie.
Niet alle informatie is in gelijke mate relevant, actueel, urgent, sprekend, illustratief, verklarend, onderscheidend, grafisch lekker weer te geven, snel op te leveren, nader te detailleren of generiek …..
Dus hoe te kiezen? Hoe informatie beleidsrelevantie te krijgen?
De gemeente Den Haag leefde met de wens om uit allerhande rapportage en gegevensverzamelingen, het meest beleidsrelevante te selecteren.
Al snel werd duidelijk dat een rapportage beleidsrelevant is:
· omdat het antwoord geeft op de vragen uit het verleden (vaak de aanleiding voor de rapportage);
· omdat de bron zelf verrassende resultaten te zien geeft;
· en omdat aanpalende beleidsterreinen aspecten relevant achten.
De Loos Monitoring heeft een aanpak opgesteld te komen tot een explicitering van de informatievraag. Met deze aanpak wijst (in dit geval) het beleid de onderzoekers op voorhand op aandachtspunten. Tegelijkertijd geeft deze aanpak de onderzoeker ruimte om op basis van tussenresultaten te komen met opmerkelijke zaken.
De aanpak geeft ook aan hoe bij de productie en de presentatie beleid en onderzoek elkaar wederzijds kunnen motiveren en gezamenlijk kunnen sturen naar een meer effectvolle verslaglegging.

doosje

Het moet klein
blijven en overzichtelijk
zodat het past in het doosje
van het begripsvermogen dat wel
de kosmos wil omvatten met God erbij
maar dat dan de menselijke maat
compleet uit het oog verliest
met de mens erbij die hoe
gewichtig ook niet moet
willen concurreren met
de majesteit van
een mier.
Gerrit Luidinga