Categorie: vision & strategy

vision & stategy, grondslagen, scenario’s

Nieuw-Atlantis

Francis Bacon (1561-1626): Wetenschapper en filosoof. Schrijver van “Nieuw-Atlantis” en ‘vader van het empirisme’.

Enkele citaten van Francis Bacon

  • Kennis is macht
  • Nieuw-Atlantis: We hebben ook instrumenten die met kokers en leidingen geluiden op ongebruikelijke wijzen en afstanden kunnen dragen. We hebben ook geurhuizen, waarin we ook de smaken uitproberen. We versterken geuren, wast vreemd mag lijken. We maken geuren na, waarbij ze verspreid worden door andere mengsel dan door wat hen normaal voortbrengt. Zo maken we ook verschillende smaken na, zodat ze de menselijke smaak bedriegen
  • Geld is als mest: het is alleen goed als het wordt verspreid
  • Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert smart
  • Er is geen grote overeenkomst tussen leren en wijsheid
  • Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid
  • De juiste tijd kiezen is tijd besparen

elites

Er is sprake van een groeide kansenongelijkheid in het onderwijs (en elders). Wie goed luistert, kan het horen donderen.

Datascientists-onderzoekers moeten een sensitiviteit hebben voor wat er mogelijk zich afspeelt onder de data-oppervlakte. Al te vaak worden ogenschijnlijke geringe anomalieën voor lief genomen, en resulteren uitkomsten met al te vanzelfsprekende significanties, tot voor de hand liggende bevindingen en herbevestiging wat al bedacht was.
De Loos Monitoring luistert nauwgezet en zoekt graag nog even door. Soms leidt dat tot alternatieve verklaringen. Wanneer deze niet bijdragen tot nieuwe inzichten, dan kunnen deze alsnog eenvoudig terzijde worden gelegd. Er is namelijk het risico dat een waaiert aan analyses, al te vaak leidt tot een of andere onbetekenend resultaat.
Toegankelijke en gedeelde cijfers, kunnen door samenspraak leiden tot nieuwe vergezichten.

Een meester in het doorgraven is waarschijnlijk Thomas Pikkety. Hij is een begenadigd luisteraar (lees ook recensie van Merijn Oudenkampsen, NRC dd 20 februari 2020).
En hij ziet de bevolking vermalen worden tussen twee elites:

  • de zakelijke elite met als achterban ‘macht, media, massa’;
  • en intellectuele elite van ‘het goede, het gelijke en het gave’.

Het onderwijs krijgt mede door Corona met schaarste te maken. Dit treft in sterkere mate de leerlingen met lagere onderwijskansen. De onderwijsraad vraagt dd 9 juni 2020 met klem om passende maatregelen.

Hebben de elites oog voor de ‘nukken, noden en niches’ van de groeiende onderlaag?

wisselen van eindtoets

In de afgelopen jaren hebben veel basisscholen een andere eindtoets gekozen. Het idee bestaat dat basisscholen met name wisselen wanneer de eindtoetsresultaten tegenvallen: een andere eindtoets zou wellicht een betere uitkomst geven, en dus zou de normering van de diverse eindtoetsen niet gelijk zijn.

Scholen zelf geven andere redenen op: hun keuze valt op meer praktische, prettiger en passender eindtoetsen (OCO, 2019).

De Loos Monitoring heeft bekeken of de toetsadviezen met nieuwe eindtoetsen, beter aansluiten bij de schoolkeuzeadviezen van de scholen, dan de oude eindtoetsen.

Van de laatste drie eindtoetsronden (2017-2019) zijn basisscholen geselecteerd die in het voorgaande jaar (2016-2018) een andere eindtoets hebben afgenomen. En dan blijkt dat de toetsadviezen inderdaad hoger zijn dan in het jaar daarvoor:

Resulteerde de eindtoets van vóór de toetswisseling nog in 33% á 36% lagere toetsadviezen dan schooladviezen; ná de toetswisseling was dit percentage gedaald naar 26% á 29%. Tegelijk gingen het aandeel leerlingen omhoog dat een hoger toetsadvies kreeg dan het schooladvies.
Is er dan sprake van mogelijk ‘perverse motivatie’ om reden van accountability, te switchen naar een ‘eenvoudiger’ eindtoets?

Wanneer de toetadviezen worden vergeleken met scholen die niet zijn gewisseld, blijkt dat toetsadviezen ná toetswisseling meer vergelijkbaar zijn aan scholen die niet zijn gewisseld van eindtoets:

Het is dus plausibel dat de oude eindtoets inderdaad minder goed paste bij de schoolkeuzeadviezen van de scholen, en dat met name vanwege onderwijsverbetering scholen van eindtoets wisselden.
De suggestie dat basisscholen om reden van communicatie en verantwoording een ‘lichtere’ eindtoets zouden kiezen, doet vooralsnog de scholen én toetsleveranciers tekort.

Ook in 2019 zijn de toetsresultaten van toetswisselaars vergeleken met die van niet-wisselaars. Ook dan blijkt dat de mismatch tussen toetsadvies en schooladvies, ná toetswisseling beter overeenkomen, met de mismatch op scholen die bij hun eerdere toetskeuze zijn gebleven.

Wat dan wel opvalt is dat door het reduceren van het aantal toetsadviezen in 2019 tot een zestal adviezen, meer overgang’ers een hoger toetsadvies hebben dan hun schooladvies:

Verder blijkt het schoolwisselen in 2017-2019 niet samen te hangen, met schoolweging, hoogte van adviezen en/of mate van mismatch in 2019 (geen visual in dit bericht).