Categorie: reporting & visuals

modelrapport, visualisatie, normen, effectrapportage, monitor, bestuursrapport, managementoverzicht

eindtoets basisonderwijs

De Loos Monitoring heeft voor de gemeente Den Haag een uitvoerig rapportage opgemaakt aangaande de prestaties op de eindtoets basisonderwijs op Haagse scholen voor primair onderwijs
Daartoe zijn in eerste instantie de anonieme eindtoetsgegevens gerelateerd aan een persoonsregistratie ten behoeve van een verbeterde en begeleide overgang Basisonderwijs/voortgezet onderwijs. Hierdoor konden de eindtoetsresultaten worden gerelateerd aan persoonskenmerken van leerlingen én aan het schoolkeuzeadvies en eerste plaatsing in het voortgezet onderwijs.
Gezien de complexiteit van de schoolovergang en de rijkheid, dienden voor een leesbare verslag van de bevindingen tal van (goed interpreteerbare) indicatoren worden ontworpen en ‘slimme’ grafische presentaties worden bedacht. Een en ander heeft geresulteerd in een rapportage die nog steeds als model dient voor, veelal vereenvoudigde, rapportages elders.
In vervolg hierop heeft het CITO, De Loos Monitoring gevraagd behulpzaam te zijn bij vervolgrapportages.

managementrapportages leerplicht

De Loos Monitoring heeft in 2001 voor de leerplichtafdelingen van Amsterdam en Rotterdam maandrapportages ontwikkeld voor management en leerplichtambtenaren. In verschillende rapportages ligt het accent:
. op beheersmatige informatie (verdeling van werkzaamheden en taken voor hoofd leerplicht);
. op informatie over lopende en afgeronde behandelingen (overzichten voor elke leerplichtambtenaar afzonderlijk);
. maandelijks trends voor voortijdige signalering van ontwikkelingen (voor intern en externe afstemming en bijstelling);
. managementinformatie (verplichtingen, verantwoording en jaarplanning).
De functie van dergelijk rapportages is om binnen het complexe en veeleisende werk van de leerplichtbureaus, klaarheid te houden over de voornaamste ‘bedrijfsdoelstellingen’ en het overzicht te behouden, ook wanneer de hectiek van de dag parten speelt. De rapportages bieden aanleiding voor management met leerplichtambtenaren en administratie te spreken over de voortgang en de te leggen accenten. En, indien nodig, wethouders tijdig en onderbouwd in te lichten over een gerezen problematiek.
Maandelijks levert de leerplichtadministratie een gestandaardiseerde export. Deze export wordt verwerkt en bewerkt voor import in een rapportagegenerator (Crystal Reports). Daarin staan de verschillenden rapportages geprogrammeerd. De rapportagegenerator schrijft de rapportages in PDF.

G4-rapportage "GOA-beleid en lokale monitoring"

In de zomer 2003 wilden de vier grote steden aantonen dat het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) er toe deed.
En zo ook de lokale monitoring van het onderwijsbeleid.
Aanleiding was het voornemen van de minister het GOA-beleid af te schaffen.
De G4 wilde het belang van lokale monitoring aantonen door bijzondere voorbeelden hiervan te etaleren. Deze voorbeelden op diverse thema’s tonen aan,dat lokale onderwijsverbeteringen en het succes daarvan onlosmakelijk verbonden zijn met een goede informatievoorziening ter plekke.
De voorbeelden uit de steden, staan model voor wat in de andere G4 (en G21) speelt op het gebied van lokale onderwijsmonitoring.
Voor een inbedding van de lokale ‘specials’ in dit bredere perspectief, heeft De Loos Monitoring een globale maar brede vergelijking gemaakt van de onderwijsposities in de G4 en G21.
Gezien de actualiteit was voortvarendheid en gemeenschappelijkheid noodzakelijk. Met de datamart onderwijs zijn in korte tijd vele G4/G21-vergelijkingen gemaakt.
De Loos Monitoring heeft ook bijgedragen aan de opzet van de rapportage en de verwerking van de lokale ‘specials’. De publicatie is uitgesteld.