Categorie: reporting & visuals

modelrapport, visualisatie, normen, effectrapportage, monitor, bestuursrapport, managementoverzicht

achtergronden vsv

In 2010 heeft De Loos Monitoring een factsheet opgesteld over de achtergronden van het voortijdig schoolverlaten. Centrale vraag van deze factsheet betreft de achtergronden van het voortijdig schoolverlaten: zijn er kenmerken of factoren die samenhangen met het voortijdig schoolverlaten? Zijn er aanwijzing en indicaties te vinden van de achtergronden (redenen of plaatsen) uitval?
Met behulp van regionale BRON-gegevens is het mogelijk nader uitval te bekijken op de locaties, in de domeinen en binnen de opleidingen.
De factsheet toont onder meer:
. tellingen van de kwalificatiestatussen van leerlingen/deelnemers die in het voorgaande jaar nog in het voortgezet onderwijs dan wel het middelbaar beroepsonderwijs verbleven;
. een gedetailleerd beeld van de allerhande percentages (waaronder het vsv-percentage) in de afgelopen zeven schooljaren;
. uitsplitsingen van voortijdig schoolverlaten vo/mbo naar leeftijd, geslacht en woonplaats/stadsdeel;
. uitsplitsingen van vsv naar verhuizingen vanuit buurt, wijk, plaats/stadsdeel, gemeenten of regio;
. uitsplitsingen naar voormalig onderwijsniveau, leerjaar, schooltype of opleidingsrichting;
. nadere beoordeling van schoolverlaten vanuit praktijkonderwijs én voortijdig schoolverlaten vanuit havo/vwo.
Additioneel is er ook gekeken naar:
. (voortijdig) schoolverlaten (en terugkeer) gedurende het schooljaar;
. duur van het voortijdig schoolverlaten;
. schoolverlaten zonder certificaten/diploma of met vmbo- of mbo1-diploma.
De factsheet besteed ook aandacht aan de mogelijkheden en de beperkingen van de BRON-data.

Zwolse trendrapportage

De Loos Monitoring heeft op verzoek van de gemeentelijke afdeling Onderzoek & Statistiek bijgedragen aan de Zwolse trendrapportage onderwijs. De trendrapportage biedt een breed overzicht aan kwantitatieve en deels kwalitatieve gegevens die iets zeggen over het onderwijs in Zwolle.
Voor het primair en voortgezet onderwijs stelt het ministerie regulier betrouwbare basisgegevens beschikbaar. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO (toentertijd CFI) en zijn bewerkt door De Loos Monitoring. Gezien lacunes in de informatie, heeft De Loos Monitoring voor een aantal thema’s in de trendrapportage aanvullende gegevens opgevraagd bij onderwijsinspectie én informatieproducten DUO:
. landelijke gegevens over schorsingen en verwijderingen per instelling;
. landelijke gegevens over tegemoetkomingen studiekosten per instelling;
. landelijke gegevens Onderwijs in Cijfers per instelling (financiën, personeel & doorstroom).
Voor de trendanalyses leverde De Loos Monitoring betrouwbare resultaten vanaf 1998/’99, waarvan in de trendrapportage alleen de vijf recentste schooljaren zijn benut.
De overzichten in de gehele trendrapportage kennen een strakke eenduidig opzet. Leidend bij de presentatie van de uitkomsten was het idee, dat in elk overzicht en paragraaf een ‘bite’ bevat, een prikkelde opvallende gegeven. Dit houdt aandacht en interesse van de lezer vast:
. soms betrof dit een prikkelende combinatie van aantallen, subtotalen en kengetallen (bijvoorbeeld ‘verlate overgang po>vo’);
. soms leverde overzichten nieuwe informatie over bijvoorbeeld wijken, zoals ‘verwijzingen speciaal onderwijs per wijk’;
. er werden nieuwe manieren gezocht om te kijken naar onderwijs: niet alleen bevatte de trendrapportage telling en trends naar onderwijsniveau, maar ook naar opleidingsrichting (bv. techniek vs. landbouw, economie en/of zorg) en schooltype (bijvoorbeeld regulier vs. leerwegondersteuning);
. de trendrapportage bevat ook diverse vergelijkingen tussen Zwolle en GSB-steden;
. vermeldenswaardig zijn ook de driejaaroverzichten, waarin de meest relevante kengetallen zijn bijeengebracht. Voor de overzichten naar denominatie of steden zijn de uitkomsten herberekend als driejaargemiddelden.


Verder leverde De Loos Monitoring enkele onderwijsinhoudelijke bijdragen, en beoordeelde De Loos Monitoring resultaten die door andere onderzoeksbureaus werden aangeleverd.

Amsterdams programma "Naar Betere Resultaten"

Vanaf voorjaar 2000 is De Loos Monitoring betrokken geweest bij het Amsterdamse programma Naar Betere Resultaten. Dit programma kent een drietal monitoringstakken, te weten:
· het verbeterde gebruik van de leerplichtregistratie t.v.b. onderwijsmonitoring en management;
· het meten van de schoolverbeteringen t.b.v. geformuleerde prestaties en beleidsdoelstellingen;
· het optimaliseren van de informatievoorzieining onderwijs t.b.v. een snelle en betrouwbare rapportages over onderwijs relevante indicatoren.
Aanvankelijk voerde De Loos Monitoring allerhande werkzaamheden uit betreffende ‘schoningen’, ‘grafische presentaties’, ‘standaardrapportages’ en ‘bestandsmanipulaties’.
In aansluiting daarop is De Loos Monitoring meer en meer ingezet voor interne coaching, ‘probleemoplosser’ en begeleiding.