Categorie: reporting & visuals

modelrapport, visualisatie, normen, effectrapportage, monitor, bestuursrapport, managementoverzicht

profiel functiemix

De Loos Monitoring heeft een visual ontwikkeld waarmee ontwikkeling of verschillen in de functiemix, helder in beeld wordt gebracht.

De functiemix beoogt besturen de mogelijkheid te bieden om leerkrachten die meer willen en kunnen, carrière te laten maken voor de klas.

De visual toont de mate waarin landelijk leraren op basisscholen met meer gewichtsleerlingen, deze mogelijkheid is geboden. Daaruit blijkt dat de waardering van leerkrachten, niet of nauwelijks gerelateerd is aan het percentage gewichtsleerlingen. Ook verschillen de ontwikkelingen tussen de groepen scholen niet of nauwelijks.

Op eenzelfde manier kunnen gemeenten, regio’s, stadsdelen en scholen worden vergeleken. En zo ook regio’s met meer of minder lerarentekort (maar hierover elders meer).

Voor het profiel functiemix is als referentie de functiemix in de periode 2006-2018 per onderwijssector genomen: +14% wil zeggen dat 14% van de leerkrachten een hogere schaal hebben in vergelijking met de referentie.

Een alternatieve referentie is de uitgangspositie in 2006.

lerarentekort functiemix

besmettingsgolf

Elke week maakt het CBS de oversterfte bekend. De Loos Monitoring brengt met visuals de omvang van de oversterfte in beeld. Inmiddels brengen onder meer het RIVM en het CBS dit ook goed in beeld; de cijfers op deze pagina zullen dan ook niet meer zo regelmatig worden geactualiseerd.

Het eerste overzicht toont het aantal overledenen vanaf begin 2020. Met stippellijnen is het verwacht aantal overledenen ingetekend. In de visual is de sterfte zichtbaar gedurende de eerste Coronagolf (week 11-19), de sterfte tijdens de hittegolf van 2020 (week 33-34), en de tweede en derde golf in de periode week 39 t/m week 6. Er is ná de besmettingsgolf (zogenaamde ‘discopiek’) van juli 2021 (week 27-29) geen piek, maar wel een verhoogde sterfte (vierde golf).
Sinds week 39 is er het begin van een vijfde golf: Eerst loopt het sterftecijfer weer op én vanaf week 40 stijgen de besmettingscijfers.

De oversterfte (en ondersterfte) is het verschil tussen het feitelijk aantal overledenen en het verwacht aantal overledenen. In de volgende visual is de wekelijkse oversterfte ingetekend:

Ook hier is met stippellijnen het verwacht aantal overledenen ingetekend. De oversterfte is het verschil hiertussen.

In juli 2021 was er sprake van een besmettingsgolf (‘discopiek’). Deze golf heeft niet tot een aanzienlijke oversterfte geleid. De vijfde golf zal waarschijnlijk wel weer leiden tot een aanzienlijke oversterfte De visual hieronder vergelijkt de oversterfte in de opeenvolgende golven:

In de volgende visual toont de relatieve oversterfte in de golven, uitgesplitst naar vijf leeftijdsgroepen. De 2de/3de en de 4de/5de golf zijn tezamen genomen. Ook zijn de zomerperiode ’20 (met hittegolf) en ’21 (met dubbel gevaccineerden) weergegeven. Bij aanvang van elke periode, zijn de percentages gereset:

Voor meer informatie over de vergelijking van de verschillenden leeftijdsgroepen zie ook pagina https://deloos.net/oversterfte-laatste-52-weken

Corona

oversterfte laatste 52 weken

Het CBS stelt wekelijks aantallen beschikbaar van de verwachte en de feitelijke sterfte in Nederland. Het verschil tussen beide is de oversterfte. De oversterfte is tamelijk harde indicator van de sterfte gedurende de Corona-epidemie.
Het CBS splitst de aantallen overledenen voor leeftijdsgroepen:

De omvang van de sterfte onder 80-90 jarigen is hoger de andere leeftijdsgroepen. In de volgende visual telt de oversterfte sinds het uitbreken van de Corona-epidemie:

De cumulatieve aantal van de vijf groepen zijn onderling niet goed te vergelijken, omdat de groepen in grootte verschillen. Maar door de oversterfte te bekijken ten opzichte van de verwachte sterfte in de laatste 52 weken, kunnen percentages worden berekend en groepen onderling worden vergeleken:

De oversterfte was sinds de eerste golf van de epidemie lange tijd het hoogst onder de 80-90 jarigen.
Inmiddels lopen de percentages oversterfte op in de leeftijdscategorieën 65-80 jaar en 50-65 jaar.

Corona