Categorie: reporting & visuals

modelrapport, visualisatie, normen, effectrapportage, monitor, bestuursrapport, managementoverzicht

stoplicht Benchmark voortgezet onderwijs

De benchmark VO geeft samenhang tussen integrale managementverantwoordelijkheid en noodzakelijke verantwoording. De Loos Monitoring biedt u deze benchmark op één A4! Grafisch, informatief en zonder voorbereidingen vooraf.


De Benchmark VO wordt geleverd met vele indicatoren, drie vergelijkingen (eigen trend, interne verschillen en benchmarking) en één totaal resultaat. Tabellen worden separaat in naslagwerk geleverd. Een analyse waarin desgewenst meerdere vergelijkingen worden meegenomen:
. vergelijking met scholen uit hetzelfde wervingsgebied/hetzelfde bestuur?
. ten opzichte van de concurrentie?
. vergelijking met ’top’-scholen?
. vergelijking met eigen ‘verleden’?
. ten opzichte van vergelijkbare scholen?

De benchmark VO is een product van De Loos Monitoring, CoCo Communicatie en Matt Martens Interimmanagement.

benchmark VO

Voor een positiebepaling in het kader van kwaliteitsbeleid, verantwoording en marktpositie.

Vergelijk uw eigen organisatie met relevante andere scholen in uw regio of daarbuiten.
De Benchmark VO geeft u en uw team handreikingen uzelf te versterken en zich te herpositioneren. Wat worden uw komende prioriteiten? In samenwerking met het netwerk XPVO heeft De Loos Monitoring een format ontwikkelt: De Benchmark VO.

De Benchmark VO kent een aantal fasen:

1. Samenstellen van uw referentie

· wie rekent u tot uw concurrenten, collega’s, partners en/of voorbeelden?
· welke opleidingen moeten mee in de benchmark?
· wat zijn op voorhand uw relevante thema’s?

2. Kwantitatieve analyse van de vestiging en refentie

· berekeningen van gewenste indicatoren
· basisset Benchmark VO bestaat uit trendanalyse van 15 inidcatoren en 8 referenten
· uit te breiden met verdiepende analyses, maatvergelijkingen en subgroepen
· zeer uitgebreide databank voor de berekening van breed palet indicatoren en (maatwerk)
· over groei, aanbod, populatie, examen, financiën, personeel, wervingsgebied, brugklassen, rendement, traject- en schoolwisselingen, verzuim, team, fusies, sectoren, vakken, kwaliteitsbeoordelingen en meer..

3. Eerste kwalitatieve beoordeling van positie en ontwikkelingen

· onze adviseurs maken op afstand een scan van uw school
· ze vergelijken uw positie en ontwikkeling
· en geven eerste vorloopig oordeel (gunstig, neutraal of ongunstig?)
· en stellen een lijst van vragen en aandachtpunten op
marktanalyse oordelen.gif

4. Eigen beoordeling van de interne ontwikkelingen en kansen voor verbetering

· onze adviseur visiteren uw school en lichten hun bevindingen toe
· u licht op basis van vragen een aandachtspunten uw visie toe
· zelfreflectie onder begeleiding van onze adviseurs
· vaststellen van kansrijke en/of dringende thema’s

5. Nazorg, Concretisering en Realisatie (apart traject)

· onze adviseurs kunnen verder helpen bij het maken van een realistisch plan en streefcijfers voor de versterking van uw team, kwaliteit, communicatie of herpositionering van uw marktpositie.

prestatiemonitor 2009

De Prestatiemonitor 2009 doet verslag van de analyse van de toetsresultaten 2003/’04-2008/’09 van scholen in de gemeente Steenwijkerland. De rapportage is opgesteld in opdracht van de gemeente Steenwijkerland. Het doel van de Prestatiemonitor is om een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkelingen in het kader van het lokale beleid op het terrein van begrip, taal, rekenen, onderwijsachterstanden en de voor- en vroegschoolse educatie binnen de gemeente Steenwijkerland.
Voor deze Prestatiemonitor hebben de Steenwijkerlandse basisscholen en één voorschool toetsresultaten beschikbaar gesteld.
Naast de toetsresultaten van de groepen 3 tot en met 8 doet de Prestatiemonitor 2009 verslag van de resultaten op de kleutertoetsen van groep 1 en 2, omdat het in verband met het Steenwijkerlandse Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid (VVE) relevant is om de resultaten van de instromende kleuters in kaart te brengen.
In deze rapportage wordt allereerst kort ingegaan op de vaardigheidsniveaus die het CITO hanteert. Deze benadering is als uitgangspunt genomen voor de prestatiemonitor. Mede hierdoor kunnen de resultaten in deze Prestatiemonitor worden afgezet tegen het landelijke beeld.
De resultaten worden gepresenteerd aan de hand van de volgende vragen:
· hoe zijn de resultaten op de competentie begrip?
· hoe zijn de resultaten op de competentie taal?
· hoe zijn de resultaten op rekenen?
· wat zijn de resultaten op de kleutertoetsen?
· is er sprake van onderwijsachterstanden?
In de herfst van 2004 verscheen de Taalmonitor voor het eerst, waarna tot 2008 de analyse jaarlijks werd geactualiseerd. De Prestatiemonitor bouwt voort op deze Taalmonitor. De prestatiemonitor is echter niet te vergelijken met de taalmonitor, de gegevens van beide kunnen niet naast elkaar gelegd worden. De Prestatiemonitor 2009 wijkt op de volgende punten af van de Taalmonitor:
· alle basisscholen in Steenwijkerland nemen deel;
· alle taalvaardigheden en rekenvaardigheden worden meegenomen;
· onderwijsachterstanden worden in één hoofdstuk besproken (en vormen niet langer het centrale perspectief);
· de indicator uitval vervangt het percentage E-leerlingen.

De Prestatiemonitor gaat uit van de eigen toetspraktijk en -visie van scholen. Aan de uitkomsten en met name aan de vergelijking tussen (groepen) scholen en leerjaren mag geen absolute betekenis worden gegeven. Desondanks geven de resultaten, vanwege de omvang en de kwaliteit van de leveringen, een goed beeld van de situatie op de Steenwijkerlandse scholen. Bovendien wordt naast de Prestatiemonitor ook een schoolrapport verstrekt aan iedere school afzonderlijk. Dit rapport geeft op schoolniveau inzicht in de onderwijsprestaties.

De Prestatiemonitor is tot stand gekomen door een samenwerking van De Loos Monitoring en de IJsselgroep. De Loos Monitoring is verantwoordelijk voor de verwerking van de toetsresultaten. De IJsselgroep heeft de totstandkoming van de Prestatiemonitor gecoördineerd en zij beoordeelt samen met de Werkgroep Onderwijsachterstandenbeleid/Brede school de uitkomsten.