Categorie: aanbod

groeitempo

Bij een peiling van schooleffectiviteit (toegevoegde waarde van de school) worden prestaties op een beginmeting en eindmeting met elkaar vergeleken. In de Leerwinst-methode van De Loos Monitoring worden daarvoor per leerling de toetsresultaten van vorig schooljaar vergeleken met de resultaten in het huidige schooljaar.

Deze aanpak heeft als nadeel dat leerlingen met een voorsprong qua cijfers nauwelijks meer kunnen ‘groeien’, maar dat terdege wel kunnen. Dat geldt ook voor leerlingen met achterstand: ook zij nog steeds verder achterop raken, zonder dat dat in de cijfers goed zichtbaar is.

De Groeitempo-Methode biedt een oplossing: in een referentiegroep wordt bekijkt per niveaugroep de leerwinst bekeken, en omgezet tot een normaalscore. De Groetempo-methode is nu integraal opgenomen in de Leerwinst-methode. In het eenvoudiger Groeitempo-model worden de leerwinst voor vijf niveaugroep ingedeeld in drie gelijke ‘groei’-groepen: ‘dalend’, ‘gelijk’ en ‘stijgend’.

Nu zijn de niveaugroepen gelijk in hun (gestandaardiseerde) leerwinst. En kunnen scholen met meer achterstanden (lager prestatieniveaus) worden vergeleken met scholen met meer voorsprong (hogere prestatieniveaus):

Per niveaugroep, leerjaar én competentie, is het groeitempo gestandaardiseerd en zijn groeigroepen ingedeeld.

In de pilot zijn de toetsresultaten van de laatste zes schooljaren als referentie genomen.

prestatieprofiel

Prestatieprofielen tonen jaarlijks de vaardigheidsniveaus van groepen en scholen, ongeacht hoe vaak en wanneer getoetst is in dat schooljaar, en/of met welke toets.
Prestatieprofielen benutten sub-niveaus (per goed antwoord) en zijn inclusief correcties (bijvoorbeeld vanwege afwijken van toetskalender).

De eerdere versie (2008) is gereviseerd (2020).

Er is een powerpoint-presentatie beschikbaar over prestatieprofielen:

  • wanneer prestatieprofielen gebruikt worden
  • hoe prestatieprofielen worden gemaakt
  • over benutten van alle toetresultaten
  • over twee nieuwe niveaus A-boven en E-onder

En waarom zijn prestatieprofielen zo handzaam?

  • ze hebben vertrouwd uiterlijk, maar nu met de mogelijkheid om snel jaren, jaargroepen en cohorten, zelfs scholen te vergelijken!
  • gebruik niet langer de ellenlange lijstjes vol A’tje en C’tjes: die zijn immers bedoeld om leerlingen te volgen.
  • het maakt niet uit wanneer de school in in midden- en bovenbouw andere toetsen gebruikt, of tussentijds nieuwe toetsen is gaan gebruiken.
  • het maakt niet uit wanneer de school toetst: Begin, Midden of Eind, of zelfs een maandje eerder of later. Middels correctie wordt alles rechtgetrokken!
  • ook zeer geschikt om bovenschools scholen onderling te vergelijken.

oversterfte sinds Corona-epidemie

Er sterven meer mensen tijdens de Corona-epidemie. Op basis van sterftecijfers per week is te zien, hoezeer de sterfte samenhangt met de epidemie. Het blijkt dat sinds 1 januari in week 34 0.62% van de bevolking is overleden. Dat is meer dan in voorgaande jaren.

Jaarlijks overlijdt ongeveer 0.9% van de bevolking. Dat is niet gelijk voor alle leeftijden. De volgende visual laat zien hoe de sterfte per leeftijdscategorieën verschilt:

De visual toont de cijfers van 2020, en laat ook al enigszins zien dat er sinds week 11 er meer overledenen zijn dan in de weken daarvoor. De volgende visual toont het percentage overledenen per week:

Tijdens de Corona-epidemie piekte het sterftecijfer van met name de 90-plussers. Dat is ook cumulatief goed zichtbaar. Opvallend is overigens wel dat onder de 90-plussers de sterfte in 2020 vergelijkbaar is, aan de sterfte in 2018, toen er een griep-epidemie was in februari:

Ook valt op dat in 2020 aanvankelijk sprake was van minder sterfte in vergelijking met voorgaande jaren. In de volgende visual is het cumulatieve percentage overledenen 2020 afgezet tegen het gemiddelde van 2017 tot en met 2019. Dit is voor elke leeftijdcategorie afzonderlijk gedaan:

De visual toont dat in week 11, er 1.0%punt minder overleden 90-plussers waren. Daarna steeg de sterfte tijdens de ‘eerste golf’ van de epidemie.
Na de piek van de Corona-epidemie waren er 0.6%punt meer 90-plussers overleden. Daarna werd wordt het verschil met de jaren 2017-2019 weer wat kleiner. Dit tot dat in week 33 de hittegolf meer slachtoffers maakte.
Eenzelfde beeld is zichtbaar bij de jongere leeftijdtijdscategorieën, maar dan in minder sterke mate.

Opvallend is nu dat de sterfte bij de 65- tot 80-jarigen wat blijft hangen op een verhoogt niveau. De volgende visual toont wederom het verschil in de sterfte in 2020 ten opzichte van het gemiddelde van 2017-2019, maar dan relatief (ook wel procentueel):

De visual toont dat er tot nu toe (week 34) +5% meer 65- tot 80-jarigen zijn overleden, in vergelijking met de drie voorgaande jaren.