Categorie: aanbod

indicatoren voortgezet onderwijs

De Loos Monitoring levert standaardindicatoren of ontwikkelt ze desgewenst op maat van de informatievraag. Hieronder een korte exposé van indicatoren voor het voortgezet onderwijs:
· wisseling schoolkeuzeadvies en opleiding in de onderbouw voortgezet onderwijs
· leerwegen en wisselingen in de onderbouw voortgezet onderwijs
· leerwegen in het voortgezet onderwijs
· groei praktijkonderwijs en leerwegondersteuning
· peiling van het opleidingsniveau voortgezet onderwijs
· trajectwisselingen in het voortgezet onderwijs
· saldo tussentijdse schoolwisselingen
· rendementsprofiel voortgezet onderwijs
innovatie loopbaanrendement uitgelicht
Loopbaanrendement toont de VO-plaatsing en vervolgtrajecten van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Verloopt de doorstroom bevredigend of is de plaatsing te ambitieus geweest? Is het advies een goede indicatie van succes? Of geeft het eindtoetsresultaat al met al toch een betere voorspelling van de kansen? Welke basisscholen geven te hoge adviezen? En aan wie?

De Loos Monitoring rekent het advies- en plaatsingsbeleid door en toont cijfermatig het effect.

nadere analyses Cito-scores Rotterdam

De Loos Monitoring heeft in 2010 een bijdrage geleverd in de nadere analyse van de Cito-score in Rotterdam.
aanleiding
In Rotterdam zijn de eindtoetsresultaten lager dan in de andere grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Dit blijkt uit ‘De Staat van Rotterdam’, COS, 2010. Er is sprake van een toename van het verschil van de gemiddelde CITO-toets-scores in Rotterdam, ten opzichte van het landelijk gemiddelde vanaf 2006, terwijl het verschil in de drie andere grote steden ten opzichte van 2006 wat kleiner is geworden.
Hoewel de verschillen klein zijn en de daling niet significant is roept dit vragen op, bij de gemeentelijke overheid, bij de pers, bij ouders, maar ook bij het onderwijsveld zelf. Want, zo zeggen de schoolbesturen, deze uitkomst staat in ieder geval haaks op de inspanningen die zijn geleverd om goed onderwijs te geven.
nadere analyses
In overleg met de wethouder van onderwijs besloten de Rotterdamse schoolbesturen samen met de dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving een nadere (vergelijkende) analyse te laten uitvoeren naar de CITO-scores van de afgelopen jaren. De vraag is of er verklaringen kunnen worden gevonden voor de achterblijvende resultaten van de Rotterdamse scholen. Wat zou er anders zijn in Rotterdam dan in de andere grote steden? Wat speelt er hier wat in andere steden minder speelt? Zijn er verklaringen te vinden die een positieve beïnvloeding door de scholen of anderszins mogelijk maken. Zo ja, welke acties zijn er inmiddels ondernomen om te komen tot beter onderwijs (en hebben die al een gunstige effect gehad)?
oogmerk
Deze zoektocht is relevant, omdat het niet alleen begrijpelijk maakt wat er aan de hand is, maar ook omdat dit een begin maakt met te zien wat er aan valt te doen. Het aanpakken van ongunstige eindtoetsresultaten vereist een scherp zicht op de achterliggende oorzaken: sociaal- economische situatie van de stad, leercapaciteit van leerlingen, maar natuurlijk ook effectiviteit van de school en andere schoolkenmerken. Ook wordt nog aandacht geschonken aan zogenoemde meetfouten.
bijdrage
De Loos Monitoring heeft gezocht naar cijfermatige indicaties in welke verschillen kunnen worden toegerekend aan:
· verschillen in leercapaciteit (opleidingen ouders, uitstroom naar speciaal onderwijs, intelligentie)
· verschillen in onderwijsachterstanden (schoolwisselingen, vertragingen, taalachterstanden, herkomst)
· verschillen in schooleffectiviteit (onderlinge verschillen, interventies, inspectietoezicht)
· verschillen door meetproblemen (scheefheid scores, uitsluiten van leerlingen, multi-level probleem, en meer)

indicatoren primair onderwijs

De Loos Monitoring levert standaardindicatoren of ontwikkelt ze desgewenst op maat van de informatievraag. Hieronder een korte exposé van indicatoren voor het primair onderwijs:
· leerwinst (toegevoegde waarde)
· integratieindicatoren
· spreiding doelgroepen voorschool over het land
· fusiegolf in het basisonderwijs & effecten
· typeprofiel primair onderwijs
· belang van de regionale functie
· weging van achterstandsfactoren (hieronder een voorbeeld)

· schoolscoregroep
· eindtoets en afwijkingsscore schoolscoregroep
· percentage vertragingen basisonderwijs
· trajecten (in- en uitstroom) basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en expertise centra
innovatie “leerwinst” uitgelicht
LeerWinst is een innovatieve aanpak om de toegevoegde waarde te berekenen. Het vormt een echt alternatief om eerlijk schooleffectiviteit te beoordelen. LeerWinst wordt berekend met behulp van uw toetsadministratie. De Loos Monitoring heeft in aansluiting met de LeerWinst-methode:
· peilingen geschikt gemaakt voor leerlingen met extreme goede prestaties (A+ tot en met A+++) en voor speciaal onderwijs (leerachterstanden van meer dan 2 jaar);
· deze methode geïntegreerd met het Onderwijscontinuüm;
· effectiviteit verbijzonderd naar leerlingen met leerachterstanden (criteria: ‘onder minimum’, ‘onvoldoende’ en ‘voldoende’);
· een internetrobot ontwikkeld voor verzameling van toetsresultaten;
Zie elders meer informatie. Hier al vast links naar flyers betreffende het hoe en waarom, over bovenschoolse vergelijkbaarheid en de landelijke norm en over het gebruik van uw toetsadministratie.