Categorie: onderwijsbeleid

onderwijsbeleid, leraar, samenwerkingsverband, belangenvereniging, adviesraden

G4-rapportage "GOA-beleid en lokale monitoring"

In de zomer 2003 wilden de vier grote steden aantonen dat het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) er toe deed.
En zo ook de lokale monitoring van het onderwijsbeleid.
Aanleiding was het voornemen van de minister het GOA-beleid af te schaffen.
De G4 wilde het belang van lokale monitoring aantonen door bijzondere voorbeelden hiervan te etaleren. Deze voorbeelden op diverse thema’s tonen aan,dat lokale onderwijsverbeteringen en het succes daarvan onlosmakelijk verbonden zijn met een goede informatievoorziening ter plekke.
De voorbeelden uit de steden, staan model voor wat in de andere G4 (en G21) speelt op het gebied van lokale onderwijsmonitoring.
Voor een inbedding van de lokale ‘specials’ in dit bredere perspectief, heeft De Loos Monitoring een globale maar brede vergelijking gemaakt van de onderwijsposities in de G4 en G21.
Gezien de actualiteit was voortvarendheid en gemeenschappelijkheid noodzakelijk. Met de datamart onderwijs zijn in korte tijd vele G4/G21-vergelijkingen gemaakt.
De Loos Monitoring heeft ook bijgedragen aan de opzet van de rapportage en de verwerking van de lokale ‘specials’. De publicatie is uitgesteld.

Rotterdamse onderwijsmonitor 2002

De Rotterdamse onderwijsmonitor (kortweg ROM) leverde uiteenlopende dataverzamelingen, onderzoeksrapportages en jaarverslagen om het Rotterdamse onderwijsveld in kaart te brengen, leverde geen overzicht. Verschillende rapporten leverde tegenstrijdige informatie. De kosten voor alle afzonderlijke rapportages liepen op. En het beheer van gegevens en informatie was verspreid over diverse instellingen.
De Loos Monitoring heeft in samenwerking met BMC Interface en CNS International een datamodel opgezet voor een integrale dataverzameling, waarin gegevens van diverse herkomst en kwaliteit zijn opgeslagen. Enkele opvallende zaken:
· door vergelijking van allerhande basisgegevens kon nieuwe informatie worden afgeleid (indicatoren);
· er zijn deelgemeentelijke en schoolbestuurlijke rapportages opgesteld, direct afgestemd voor een functioneel gebruik;
· middels de reportingtool DWExplorer werd het mogelijk verdiepende analyses en evaluaties te doen.
Hieronder een schematisch overzicht van de relatie tussen het datamodel en de functie voor bestuur en management.

Het datamodel is zeer uitgebreid en ‘uitbreidbaar’. Het kent een achttal feitentabellen, zoals ‘deelname’, ‘uitstroom’, ‘prestaties’, ‘examens’, ‘indicatie’, waarmee vrijwel alle relevante beleidsvragen kunnen worden beantwoord.
De feiten zijn gekoppeld aan een negental dimensies, waaronder ‘leerling’, ‘school’, ‘opleiding/toets’. Van deze drie dimensies zijn voor elk zo’n twintig kenmerken beschikbaar. Ten behoeve van de dimensie ‘tijd’ worden ook ‘historische’ gegevens opgeslagen. Zie hieronder een nader uitgewerkt datamodel.

datamart Onderwijs

De datamart Onderwijs bevat gegevens van het ministerie, de onderwijsinspectie, IB-groep en het CBS.
Met de datamart Onderwijs beschikt De Loos Monitoring over een rijke en gedetailleerd bron en vertrek voor beleidsmatig en bestuurlijk gebruik. De datamart Onderwijs maakt het mogelijk dynamisch en kordaat te anticiperen op actuele vragen.
De datamart Onderwijs bevat landelijke gegevens over leerlingenpopulatie en scholen, gemeenten en besturen, formatie, schoolkeuzeadviezen, trajecten en rendement, prestaties, opleidingen en diplomering vanaf 1995/1996. De datamart Onderwijs bevat niet alleen aantallen en percentages, maar ook complexe kengetallen. De datamart Onderwijs kan aldus direct worden ingezet bij verkenningen, analyses, rapportages, voor sprekende, valide en actuele informatie. De datamart verkort en versterkt de analyse van uw onderwijsveld.
Met de datamart Onderwijs verschuift de aandacht van de dataverwerking naar de beoordeling van de beleidsrelevantie en urgentie. De datamart Onderwijs doet waarvoor de data beschikbaar worden gesteld, te weten het versterken van het lokale en bestuurlijke beleidsproces.
De datamart Onderwijs zorgt voor een volledige ontsluiting van de bronnen. Diverse onderwijstypen en historische gegevens zijn geïntegreerd. Fusies en vernieuwingen zijn volledige verwerkt. De datamart is bij uitstek geschikt voor trendanalyses, benchmarking en toplijsten. De datamart Onderwijs wordt elk jaar geactualiseerd. Naast overzichten en verkenningen levert de datamart Onderwijs in een handomdraai aanvullende, verdiepende en specifieke tabellen en presentaties.

ontwikkeling datamart Onderwijs
De datamart Onderwijs is mede ontwikkeld door datawarehouse-specialist CNS International
De datamart kent diverse informatiekubussen. Voornaamste bronnen vormen de BBO-levering (basisgegevens bekostigd onderwijs) en de KK-levering (toezichtkaarten, voorheen kwaliteitskaarten). De opzet van alle kubussen is identiek:
. alle beschikbare schooljaren zijn opgenomen in de kubussen
. de verschillenden kubussen hebben verschillenden feiten en indicatoren
. het laagste detailniveau is in de kubussen beschikbaar, maar zijn zo mogelijk op een identieke manier gedimensionaliseerd met gelijke aggregatieniveaus
. de dimensies zijn geactualiseerd, dat wil zeggen dat historische gegevens zijn geactualiseerd naar de actuele situatie (het voormalige vbo is verandert in het vmbo-kb). Ook zijn scholenfusies en verhuizingen verwerkt.
De datamart wordt jaarlijks geactualiseerd. U wordt op de hoogte gebracht van de beschikbaarstelling van nieuwe bronnen.
De Loos Monitoring stelt de informatiekubussen vrijelijk beschikbaar en stelt verder geen nadere verplichtingen voor de gebruiker.
De Loos Monitoring levert uiteraard graag analyses, rapporten, indicatoren, grafieken op maat.

inbedding datamart Onderwijs
Analyseren met de datamart Onderwijs is eenvoudig. Maar De Loos Monitoring kan u daarbij behulpzaam zijn, en voor u een publicatie of rapportage verzorgen op basis van gegevens uit de datamart.
De Loos Monitoring kent als geen ander de mogelijkheden die in de kubussen vervat zitten. Daardoor kan De Loos Monitoring voor u analyses, rapporten, indicatoren en grafieken ontwikkelen die naadloos passen op het de informatievraag en de informatiegebruiker: of dit nu een school, bovenschools manager of een adviseur is, een ouderorganisatie, een bestuur of een lokale scholengroep is, een gemeente of coördinator is.
De Loos Monitoring beschik verder over een gevarieerd set van additionele kenmerken en aggregaties. Zo kan De Loos Monitoring de kubussen verrijken allerhande kenmerken van populaties, scholen, onderwijsvormen, buurten en meer, mede op basis van CBS-Statline.
Maatwerk is mogelijk. Lokale en eigen bronnen kunnen worden toegevoegd aan de datamart Onderwijs. Nieuwe indicatoren kunnen worden ontwikkeld en uitgerekend. Schoolprofielen kunnen worden samengesteld.
De datamart Onderwijs past in een dynamische visie op onderwijsmonitoring en benchmarking. Tot 2005 was de datamart Onderwijs te raadplegen via Datawarehouse Explorer (DWExplorer), een webbased analysis & reportingtool. De huidige versie is vooralsnog enkel beschikbaar in SPSS. De huidige versie is nog steeds voorbereid voor een upgrade en geschikt te maken voor raadpleging via DWExplorer of andere tool. De Loos Monitoring en samenwerkende partners kunnen u adviseren.