Categorie: onderwijsbeleid

onderwijsbeleid, leraar, samenwerkingsverband, belangenvereniging, adviesraden

Zwolse trendrapportage

De Loos Monitoring heeft op verzoek van de gemeentelijke afdeling Onderzoek & Statistiek bijgedragen aan de Zwolse trendrapportage onderwijs. De trendrapportage biedt een breed overzicht aan kwantitatieve en deels kwalitatieve gegevens die iets zeggen over het onderwijs in Zwolle.
Voor het primair en voortgezet onderwijs stelt het ministerie regulier betrouwbare basisgegevens beschikbaar. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO (toentertijd CFI) en zijn bewerkt door De Loos Monitoring. Gezien lacunes in de informatie, heeft De Loos Monitoring voor een aantal thema’s in de trendrapportage aanvullende gegevens opgevraagd bij onderwijsinspectie én informatieproducten DUO:
. landelijke gegevens over schorsingen en verwijderingen per instelling;
. landelijke gegevens over tegemoetkomingen studiekosten per instelling;
. landelijke gegevens Onderwijs in Cijfers per instelling (financiën, personeel & doorstroom).
Voor de trendanalyses leverde De Loos Monitoring betrouwbare resultaten vanaf 1998/’99, waarvan in de trendrapportage alleen de vijf recentste schooljaren zijn benut.
De overzichten in de gehele trendrapportage kennen een strakke eenduidig opzet. Leidend bij de presentatie van de uitkomsten was het idee, dat in elk overzicht en paragraaf een ‘bite’ bevat, een prikkelde opvallende gegeven. Dit houdt aandacht en interesse van de lezer vast:
. soms betrof dit een prikkelende combinatie van aantallen, subtotalen en kengetallen (bijvoorbeeld ‘verlate overgang po>vo’);
. soms leverde overzichten nieuwe informatie over bijvoorbeeld wijken, zoals ‘verwijzingen speciaal onderwijs per wijk’;
. er werden nieuwe manieren gezocht om te kijken naar onderwijs: niet alleen bevatte de trendrapportage telling en trends naar onderwijsniveau, maar ook naar opleidingsrichting (bv. techniek vs. landbouw, economie en/of zorg) en schooltype (bijvoorbeeld regulier vs. leerwegondersteuning);
. de trendrapportage bevat ook diverse vergelijkingen tussen Zwolle en GSB-steden;
. vermeldenswaardig zijn ook de driejaaroverzichten, waarin de meest relevante kengetallen zijn bijeengebracht. Voor de overzichten naar denominatie of steden zijn de uitkomsten herberekend als driejaargemiddelden.


Verder leverde De Loos Monitoring enkele onderwijsinhoudelijke bijdragen, en beoordeelde De Loos Monitoring resultaten die door andere onderzoeksbureaus werden aangeleverd.

Amsterdams programma "Naar Betere Resultaten"

Vanaf voorjaar 2000 is De Loos Monitoring betrokken geweest bij het Amsterdamse programma Naar Betere Resultaten. Dit programma kent een drietal monitoringstakken, te weten:
· het verbeterde gebruik van de leerplichtregistratie t.v.b. onderwijsmonitoring en management;
· het meten van de schoolverbeteringen t.b.v. geformuleerde prestaties en beleidsdoelstellingen;
· het optimaliseren van de informatievoorzieining onderwijs t.b.v. een snelle en betrouwbare rapportages over onderwijs relevante indicatoren.
Aanvankelijk voerde De Loos Monitoring allerhande werkzaamheden uit betreffende ‘schoningen’, ‘grafische presentaties’, ‘standaardrapportages’ en ‘bestandsmanipulaties’.
In aansluiting daarop is De Loos Monitoring meer en meer ingezet voor interne coaching, ‘probleemoplosser’ en begeleiding.

advies beleidsmatige inbedding

Welke informatie is meest gewenst?
Rapportages en informatiekubussen bevatten veel informatie.
Niet alle informatie is in gelijke mate relevant, actueel, urgent, sprekend, illustratief, verklarend, onderscheidend, grafisch lekker weer te geven, snel op te leveren, nader te detailleren of generiek …..
Dus hoe te kiezen? Hoe informatie beleidsrelevantie te krijgen?
De gemeente Den Haag leefde met de wens om uit allerhande rapportage en gegevensverzamelingen, het meest beleidsrelevante te selecteren.
Al snel werd duidelijk dat een rapportage beleidsrelevant is:
· omdat het antwoord geeft op de vragen uit het verleden (vaak de aanleiding voor de rapportage);
· omdat de bron zelf verrassende resultaten te zien geeft;
· en omdat aanpalende beleidsterreinen aspecten relevant achten.
De Loos Monitoring heeft een aanpak opgesteld te komen tot een explicitering van de informatievraag. Met deze aanpak wijst (in dit geval) het beleid de onderzoekers op voorhand op aandachtspunten. Tegelijkertijd geeft deze aanpak de onderzoeker ruimte om op basis van tussenresultaten te komen met opmerkelijke zaken.
De aanpak geeft ook aan hoe bij de productie en de presentatie beleid en onderzoek elkaar wederzijds kunnen motiveren en gezamenlijk kunnen sturen naar een meer effectvolle verslaglegging.