Categorie: onderwijsbeleid

onderwijsbeleid, leraar, samenwerkingsverband, belangenvereniging, adviesraden

Rotterdams onderwijsverslag 2011

De Rotterdamse ROF-cie. Monitoring & Evaluatie produceerde vanaf 2007 het Rotterdams onderwijsverslag.
Het onderwijsverslag beoogt jaarlijks een helder en genuanceerd beeld te geven van het Rotterdamse onderwijs en de kwaliteit te vangen in kwaliteitsprofielen. Het verslag toont in een oogopslag waar sterke punten, zwakke punten en aandachtsgebieden liggen.

In het verslag gelden niet enkel de landelijke normen, maar is doelgericht gekozen voor regionale referenties en grootstedelijke kwaliteitsindicatoren.
Dat is een dappere keuze, een verdieping en precisering van de aanpak door de onderwijsinspectie. Deze keuze toont dat het Rotterdammers ernst is met de kwaliteit van onderwijs.
Er wordt in alle geledingen en op alle niveaus in het Rotterdamse onderwijs met veel inzet en liefde gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs, dat wij aan Rotterdamse kinderen aanbieden. Dat verdient veel waardering, maar ook een kritische blik om te bezien wat er verbeterd kan/moet worden.
Het is de bedoeling om het gevoel van urgentie te vergroten en nuanceren van de problematiek, een bijdrage aan het maken van breed gedragen keuzes, ten einde de Rotterdamse kinderen het onderwijs te bieden waarop zij en zeker ook de stad recht hebben.

Voor het onderwijsverslag 2009, 2010 en 2011 leverde De Loos Monitoring:
. ontwikkeling van visie schoolprofiel
. samenstellen kwaliteitsprofielen
. definitie kwaliteitsindicatoren
. bepaling thema’s webenquête
. ontsluiting bronnen
. functioneel ontwerp levering toetsresultaten
. berekenen resultaten
. vaststellen referentie en normen

basisgegevens bekostigd onderwijs 2011

Vanaf 29 maart 2011 is er een update beschikbaar van de basisgegevens bekostigd onderwijs 2011. Zie verder ook onder “relevante artikelen” hiernaast.
De BBO-levering bevat de recentste landelijk gegevens op vestigingsniveau over:
– aantallen leerlingen naar onderwijsvorm, opleiding en gewicht (AT-telling);
– aantallen gediplomeerden naar opleiding (DP-telling);
– aantallen leerlingen naar (etnische) herkomst (CU- & ET-telling);
– aantal typewisselingen primair onderwijs (IN- & UI-telling);
– aantal schoolwisselingen primair onderwijs (BH- & SH-telling);
– aantal voortijdig schoolverlaters inclusief omvang basispopulatie naar woongemeente (WG- & VS-telling);
– Bestuur/Vestiging/Fusies (NAW- & FUS-leveringen).
In de datamart onderwijs worden de meest recentste tellingen toegevoegd aan de historische tellingen. Daarbij worden gemeenten (herindelingen) en vestigingen (fusie) en opleidingen (was/wordt) geactualiseerd. De actuele labels worden toegevoegd aan codes en worden gekoppeld aan de (binnen datamart onderwijs integraal) gehanteerde dimensies.
De datamart onderwijs BBO is vrijelijk beschikbaar via deze site.
U kunt ook via deze site uitsluitend de recentste gegevens downloaden, dus zonder historische leveringen, definitieve naleveringen, toelichtingen en bijlagen. Zie hiervoor onder “voorbeelden”. U kunt uw opmerkingen en vragen kwijt via rinus@deloos.net.

etalagebestanden vs. basisgegevens bekostigd onderwijs

Sinds jaar en dag levert DUO-informatieproducten de set “basisgegevens bekostigd onderwijs” (BBO) per 1 februari. Sinds 2010 verloopt de beschikbaarstelling niet goed: er vindt geen onderhoud plaats en de levering verschoof verder op in de tijd.
Gemeenten, onderwijsadviseurs (-begeleiders, -onderzoekers) en administratiekantoren (en gespecialiseerde leveranciers) worden verwezen naar de etalagebestanden op “feiten & cijfers” (F&C).
De etalagebestanden voorzien voor velen afdoende in de hun informatiebehoefte. Dit betreft in veel gevallen informatieafnemers die minder nauw betrokken zijn bij het onderwijs (studenten, bedrijven, instellingen) of waarvoor deze informatie niet de kern van hun werkzaamheden of producten raakt (bv. GGD’s, enquêtebureaus).
Etalagebestanden zijn evenwel ontoereikend in geval van gemeenten, onderwijsadviseurs en -leveranciers; Zij hebben behoefte aan meer gedetailleerde gegevens en/of specifieke analyses.
Gemeenten gebruikt de BBO voor de uitvoering van hun wettelijke taken, zijn lokaal leverancier van geconsolideerde basisinformatie én kunnen hiermee hun rol innemen als voorname lokale belanghebbende.
Onderwijsadviseurs en -leveranciers gebruiken deze bestanden voor om. verdiepte analyses, benchmarks, publieke indicatoren, managementinformatie toepassingen, verkenningen en validering.
De beschikbaarstelling van de BBO-set voorziet in een lacune voor gespecialiseerde afnemers, sinds DUO geen maatanalyses voor derden levert.
Het ministerie was niet op de hoogte van deze dringend behoefte bij gemeenten, onderwijsadviseurs en -leveranciers, en had tot op heden de BBO’11 nog niet beschikbaar gesteld. Ook onderschatte het ministerie het belang van de tijdigheid. De gegevens waarover het ministerie beschikt zijn namelijk van een hoge kwaliteit. Centrale beschikbaarstelling levert een aanzienlijk efficiëntieverbetering voor gegevensleveranciers (in casu de scholen).
In overleg met een vertegenwoordiging van de G31 en van externe onderwijsspecialisten, heeft DUO toegezegd (10 maart 2011) dat deze alsnog voor het einde van het maand beschikbaar wordt gesteld via hun site.
Daarna zal stap voor stap (en in overleg) de aloude BBO verhuizen naar de huidige publieke (en afgeschermde) portals van DUO-informatieproducten. Daarbij zullen ook andere partijen worden betrokken (wo. VNG, VSO, LVO).