Categorie: onderwijsbeleid

onderwijsbeleid, leraar, samenwerkingsverband, belangenvereniging, adviesraden

profiel functiemix

De Loos Monitoring heeft een visual ontwikkeld waarmee ontwikkeling of verschillen in de functiemix, helder in beeld wordt gebracht.

De functiemix beoogt besturen de mogelijkheid te bieden om leerkrachten die meer willen en kunnen, carrière te laten maken voor de klas.

De visual toont de mate waarin landelijk leraren op basisscholen met meer gewichtsleerlingen, deze mogelijkheid is geboden.

Vergelijkbaar kunnen gemeenten, regio’s, stadsdelen en scholen worden vergeleken.

Voor het profiel functiemix is als referentie de functiemix in de periode 2006-2018 per onderwijssector genomen: +14% wil zeggen dat 14% van de leerkrachten een hoger schaal hebben in vergelijking met de referentie.

Een alternatieve referentie is de uitgangspositie in 2006.

correlatie leerkrachten vs. schooleffectiviteit (2)-2

leerkrachten vs. leerprestaties

De Loos Monitoring heeft studies, analyses, visuals en datasets rondom het leraarschap geïnventariseerd.
De Loos Monitoring heeft deze bronnen voorbereid op lokale analyses voor gemeenten, besturen en samenwerkingsverbanden:
Lerarentekorten, prognoses en ervaring op de kaart. Analyse van specifieke lokale aspecten. Verbanden tussen thema’s leraren, scholen, regio’s en leerling.

De tabel toont de samenhang tussen (ervaring van) leerkrachten versus (prestaties van) leerlingen.

Dit laat een ogenschijnlijke tegenstelling, namelijk dat bij grotere klassen (leerling leraar ratio), de prestaties (mn. lezen) beter zijn (samenhang +0.17).
Dit verschil verdwijnt nagenoeg, wanneer gecorrigeerd wordt voor aandeel gewichtenleerlingen.

kubussen datamart Onderwijs

De Loos Monitoring heeft de datamart onderwijs ontwikkelt.

De datamart is een veelzijdige bron voor monitoring en benchmarking. Meer hierover bij de “datamart onderwijs”.
De datamart onderwijs is in feite een stel, onderling samenhangende, informatiekubussen met landelijke onderwijsdata.

De voornaamste bronnen zijn:
. open onderwijsdata;
. basisgegevens bekostigd onderwijs;
. onderwijsresultaten (voorheen kwaliteitskaarten).

Deze informatiekubussen kunt u via deze pagina downloaden.
Open Onderwijsdata is in korte tijd verworden tot de centrale plaats waar datasets te vinden zijn:
. scholen en passend onderwijs
. opleidingen en diploma’s
. leerlingen en leerlingenstromen
. personeel
. financiën en bekostiging
. van primair tot wetenschappelijk onderwijs

Op de site staan de vijf recentste jaren. De Loos Monitoring beschikt over de datasets vanaf 1998/1999.
Ook via deze site staat de voormalige dataset (voor gemeenten): basisgegevens bekostigd onderwijs (BBO). Daar in staan onder meer:
. leerlingen primair onderwijs
. schoolwisselingen primair onderwijs
. trajecten speciaal onderwijs
. omvang opleidingen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
. leeftijd en etnische herkomst voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
. woongemeenten en voortijdig schoolverlaten voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
. gediplomeerden voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
. gegevens over vestigingen, instellingen, besturen en samenwerkingsverbanden
. fusies, samenvoegingen, opheffingen en splitsingen

De onderwijsinspectie heeft een eigen site voor onderwijsdata. Maar ook is een deel beschikbaar via DANS.
Daar zijn de onderwijsresultaten voortgezet onderwijs (voorheen toezichtkaarten en daarvoor kwaliteitskaarten) te vinden met:
. examenresultaten
. cijfers op schoolexamens en centraal examens
. trajecten en snelheid onderbouw
. rendement bovenbouw
. oordelen onderwijsinspectie
. vestigingsgegevens
Voor de onderwijsresultaten is wel toestemming nodig van de onderwijsinspectie. Op de site van de onderwijsinspectie zelf kunnen vrijelijk datasets worden gedownload over:
. kwaliteitsindicatoren
. toezichtarrangementen
. steekproeven
. excellente scholen
. (zeer) zwakke scholen

De Loos Monitoring verwerkt deze dataset tot onderling samenhangende informatiekubussen.
Deze informatiekubussen kunt u voor een deel via deze site downloaden (zie voorbeelden).