Categorie: data & analyse

data science, benchmarking, trends, actualiteit, relevantie

vroegsignalering Haagse consultatiebureaus 2001

tijdelijke regeling voegsignalering
De stichting Thuiszorg Den Haag en de gemeente streefden naar een sluitende aanpak voor 0 tot 6-jarigen. Dit beleid kon mede worden gerealiseerd, binnen de kaders van de “tijdelijke regeling voegsignalering (TRV)”.
De tijdelijke regeling vroegsignalering was ambitieus. Voor een sluitende aanpak dienden allerhande onderdelen van het takenpakket van de consultatiebureaus te worden toegesneden op de vroegsignalering:
. vergroten bereik consultatiebureaus door extra oproepen, huisbezoeken en interne en externe groepsconsulten
. vergroten inzicht “niet verschijnen”, “verhuizingen”, “begeleiding door huisartsen” en “kwetsbare groepen”
. identificatie van risicokinderen
. advisering en toeleiding
. registratie en evaluatie
. afstemming met functie ‘spoorloze kinderen’
. deelname in de stadsdelen in de netwerken 0 6 en casuïstiek-netwerken
. dossieroverdracht aan andere consultatiebureaus bij verhuizingen en aan JGZ bij 4-jarigen.
De gemeente wilde voortvarend deze nieuwe taak oppakken en de stichting in de gelegenheid stellen daarvoor de benodigde maatregelen te nemen. Gezien de veelvormigheid van de doelstellingen en de veelheid van betrokkenen een intensief traject.
inrichten TRV-registratie
Noodzakelijk voor een sluitende aanpak was een sluitende registratie. Vanuit de tijdelijke regeling voegsignalering werden overheidswege aanzienlijke en specifieke evaluatie-eisen gesteld. De Loos Monitoring richt zich op een verbeterde registratie van bereik, signalering, advies, aanbod en TRV-activiteiten. Ook vertaalde De Loos Monitoring de evaluatieverplichtingen naar te registreren gegevens en leverde de consultatiebureaus hiervoor een systematiek. De registratie is door De Loos Monitoring aangepast op de volgende punten:
. eenvoudiger in te vullen door consultatieartsen, wijkverpleegkundigen en/of assistenten op de consultatiebureaus;
. betere aansluiting op bestaande praktijk op de consultatiebureaus
. samenvoeging de functies planning, presentie, registratie, verwijzing, verantwoording en evaluatie
. geschikt voor zuigelingen, peuters, groepen en teams
. voor registratie op zitting, huisbezoeken of elders
. ook voor TRV-activiteiten spreekuur, bijeenkomst, oudercursus, samenwerking en bijscholing
. inclusief ‘afvinken’ na diverse controles
De Loos Monitoring organiseerde en realiseerde een centrale verwerking van bijna 80.000 consulten.
analyse vroegsignalering
De stichting Thuiszorg Den Haag en de gemeente hadden de gezamenlijke wens om in de regio voegsignalering verder in beeld te brengen: verbeteringsgerichte informatie en toegesneden op de populatie in de regio en samenwerkingen in de regio:
. welke aandachtsgroepen op welke wijze en in welke mate bereikt werden
. welke bevindingen de consultatiebureaus deden, uitgesplitst naar deelgebieden en doelgroepen
. in welke mate en op welke wijze jongere kinderen werden begeleid en toegeleid
. en welke instellingen (cb’s, voorscholen, psz) daarbij in welke mate betrokken waren
Gezien de krappe tijdsspanne heeft De Loos Monitoring vooraleerst ervoor zorg gedragen, dat de gemeente kon voldoen aan de evaluatieverplichting richting het rijk.
De Loos Monitoring leverde daarnaast een standaard managementrapportage en een beleidsrapportage, waarmee eenvoudig de laatste ontwikkelingen en de huidige stand van zaken konden worden beoordeeld.

wachtlijsten Haagse voorschool

In 2003 is De Loos Monitoring de gemeente Den Haag behulpzaam geweest bij de inventarisatie van wachtlijsten op de Haagse voorscholen. Dit ten behoeve van een gerichte uitbreiding van de capaciteit.
Eerste hobbel om te nemen was een helder beeld te krijgen van wachtlijsten zelf. Daartoe is het volgende schema opgezet.
wachtlijstmodelVVE.gif
Op basis van dit wachtlijstmodel, is een formulier ontwikkeld waarmee de wachtlijsten nu en in de nabije toekomst in kaart zijn gebracht, rekening houden met een mogelijke uitbreiding van de capaciteit. Het formulier is geschikt bij een minder goede registratie van inschrijvingen en plaatsingen. Leidster kunnen met dit formulier ook zelf in de toekomst hun eigen wachtlijsten ‘voorspellen’.
formulier VVE

datamart Onderwijs

De datamart Onderwijs bevat gegevens van het ministerie, de onderwijsinspectie, IB-groep en het CBS.
Met de datamart Onderwijs beschikt De Loos Monitoring over een rijke en gedetailleerd bron en vertrek voor beleidsmatig en bestuurlijk gebruik. De datamart Onderwijs maakt het mogelijk dynamisch en kordaat te anticiperen op actuele vragen.
De datamart Onderwijs bevat landelijke gegevens over leerlingenpopulatie en scholen, gemeenten en besturen, formatie, schoolkeuzeadviezen, trajecten en rendement, prestaties, opleidingen en diplomering vanaf 1995/1996. De datamart Onderwijs bevat niet alleen aantallen en percentages, maar ook complexe kengetallen. De datamart Onderwijs kan aldus direct worden ingezet bij verkenningen, analyses, rapportages, voor sprekende, valide en actuele informatie. De datamart verkort en versterkt de analyse van uw onderwijsveld.
Met de datamart Onderwijs verschuift de aandacht van de dataverwerking naar de beoordeling van de beleidsrelevantie en urgentie. De datamart Onderwijs doet waarvoor de data beschikbaar worden gesteld, te weten het versterken van het lokale en bestuurlijke beleidsproces.
De datamart Onderwijs zorgt voor een volledige ontsluiting van de bronnen. Diverse onderwijstypen en historische gegevens zijn geïntegreerd. Fusies en vernieuwingen zijn volledige verwerkt. De datamart is bij uitstek geschikt voor trendanalyses, benchmarking en toplijsten. De datamart Onderwijs wordt elk jaar geactualiseerd. Naast overzichten en verkenningen levert de datamart Onderwijs in een handomdraai aanvullende, verdiepende en specifieke tabellen en presentaties.

ontwikkeling datamart Onderwijs
De datamart Onderwijs is mede ontwikkeld door datawarehouse-specialist CNS International
De datamart kent diverse informatiekubussen. Voornaamste bronnen vormen de BBO-levering (basisgegevens bekostigd onderwijs) en de KK-levering (toezichtkaarten, voorheen kwaliteitskaarten). De opzet van alle kubussen is identiek:
. alle beschikbare schooljaren zijn opgenomen in de kubussen
. de verschillenden kubussen hebben verschillenden feiten en indicatoren
. het laagste detailniveau is in de kubussen beschikbaar, maar zijn zo mogelijk op een identieke manier gedimensionaliseerd met gelijke aggregatieniveaus
. de dimensies zijn geactualiseerd, dat wil zeggen dat historische gegevens zijn geactualiseerd naar de actuele situatie (het voormalige vbo is verandert in het vmbo-kb). Ook zijn scholenfusies en verhuizingen verwerkt.
De datamart wordt jaarlijks geactualiseerd. U wordt op de hoogte gebracht van de beschikbaarstelling van nieuwe bronnen.
De Loos Monitoring stelt de informatiekubussen vrijelijk beschikbaar en stelt verder geen nadere verplichtingen voor de gebruiker.
De Loos Monitoring levert uiteraard graag analyses, rapporten, indicatoren, grafieken op maat.

inbedding datamart Onderwijs
Analyseren met de datamart Onderwijs is eenvoudig. Maar De Loos Monitoring kan u daarbij behulpzaam zijn, en voor u een publicatie of rapportage verzorgen op basis van gegevens uit de datamart.
De Loos Monitoring kent als geen ander de mogelijkheden die in de kubussen vervat zitten. Daardoor kan De Loos Monitoring voor u analyses, rapporten, indicatoren en grafieken ontwikkelen die naadloos passen op het de informatievraag en de informatiegebruiker: of dit nu een school, bovenschools manager of een adviseur is, een ouderorganisatie, een bestuur of een lokale scholengroep is, een gemeente of coördinator is.
De Loos Monitoring beschik verder over een gevarieerd set van additionele kenmerken en aggregaties. Zo kan De Loos Monitoring de kubussen verrijken allerhande kenmerken van populaties, scholen, onderwijsvormen, buurten en meer, mede op basis van CBS-Statline.
Maatwerk is mogelijk. Lokale en eigen bronnen kunnen worden toegevoegd aan de datamart Onderwijs. Nieuwe indicatoren kunnen worden ontwikkeld en uitgerekend. Schoolprofielen kunnen worden samengesteld.
De datamart Onderwijs past in een dynamische visie op onderwijsmonitoring en benchmarking. Tot 2005 was de datamart Onderwijs te raadplegen via Datawarehouse Explorer (DWExplorer), een webbased analysis & reportingtool. De huidige versie is vooralsnog enkel beschikbaar in SPSS. De huidige versie is nog steeds voorbereid voor een upgrade en geschikt te maken voor raadpleging via DWExplorer of andere tool. De Loos Monitoring en samenwerkende partners kunnen u adviseren.